Modificació de metratge de parada de venda no sedentària

Procediment administratiu mitjançant el qual, la persona titular d’una llicència de venda no sedentària, sol•licita autorització administrativa per tal de modificar, ampliant o disminuint, el metratge del punt de venda als Encants. Els llocs de venda podran tenir unes dimensions de 3 metres lineals com a mínim, i de 10 metres lineals com a màxim.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Per tal de sol·licitar la modificació del metratge de parada de venda no sedentària caldrà ser titular d’una llicència de venda no sedentària als Encants de Molins de Rei.

Període de l'any en què es pot demanar:
En qualsevol moment.

Termini de sol·licitud:
Tres mesos

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h A l'Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça del Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
En tots els casos: Document 1 En cas de persona física: Document 2 En cas de persona jurídica: Document 3 En cas d’actuar en representació: Documents 4 i 5

1. Sol·licitud de modificació de llicència de venda no sedentària en el Mercat dels Encants

2. DNI o NIE

3. CIF

4. Document d’identitat de la persona representant (DNI, NIE o passaport)

5. Documentació acreditativa de la representació

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registre de la petició al registre general de l'Ajuntament. Si es pot atendre la petició: 1.Emetre informe tècnic per part de la Direcció de Mercats. 2.Informe jurídic 3.Proposta de Decret del Departament de Fira, Comerç, Consum i Turisme 4.Dictar decret d’Alcaldia. 5.Efectuar la modificació al padró fiscal. 6.Notificar la resolució a la persona interessada. 7.Fi del procediment Si no es pot atendre: 1.Escrit de la Direcció de Mercats indicant que la petició no es pot atendre en aquell precís moment i que serà estudiada quan pugui a ser atesa.

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003). Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial dels terrenys d’ús públic (C-8)

Reglament de la venda no sedentària del mercat ambulant

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h A l'Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Plaça del Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: