Modificació / baixa en el cens municipal d’animals de companyia

Aquest tràmit permet modificar les dades d’un animal registrat al cens d’animals domèstics del municipi (canvi d’adreça dins el mateix municipi, canvi de propietat, etc.) o bé donar-lo de baixa (per canvi de municipi o defunció). És obligació de la persona propietària comunicar els canvis al registre censal municipal, segons la normativa vigent.

Informació general

Ambit temàtic:
Animals de companyia

Ambit organitzatiu:
OAC

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
El termini per comunicar a l'Ajuntament la modificació o la baixa al cens és de trenta dies des de la data del canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1 i 2. En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
- Baixa per defunció de l'animal: Document 3.
- Modificació de dades de domicili de l'animal: Document 4.
- Canvi de titular de l'animal: Document 5.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia.

3. Còpia del certificat veterinari de defunció de l’animal.

4. Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili.

5. Formulari degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 238/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.

Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: