Modificació al Padró Municipal d’Habitants

Aquest tràmit permet el canvi del domicili dins del mateix municipi i que consta com a residencia efectiva al Padró Municipal d’Habitants, així com l’actualització o la rectificació de les dades personals que figuren en la corresponent inscripció padronal.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
OAC

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Que la persona que sol•licita el canvi de domicili o la modificació de dades consti inscrita al Padró Municipal d’Habitants del municipi i sigui necessària l’actualització, o s’hagi detectat algun error de les dades que consten en la seva inscripció padronal.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h.

Documentació que cal aportar:
Els canvis de domicili tenen la mateixa consideració que les altes per canvi de residència pel que fa al requeriment de documentació (vegeu el tràmit Alta al Padró Municipal d’Habitants). Si un nucli de convivència canvia de domicili dins el mateix municipi tan sols caldrà la presència d’un dels seus membres majors d’edat per a l’aportació de la documentació original i vigent requerida. Pel que a la modificació de dades, i en el cas concret de les dades referides al nivell d’estudis, com a norma general aquestes es basen en la manifestació de la pròpia persona interessada i no requereixen d’aportació documental. Per la resta, segons el tipus de dades a modificar, cal aportar els documents següents:
- Modificació de dades de filiació (nom, cognoms, data o lloc de naixement) i sexe: document 1.
- Modificació de dades del document d'identitat o de nacionalitat: document 2.

1. Partida de naixement (còpia literal).

2. Document d'identitat original i vigent (DNI, o document d'identitat dels estats membres de la Unió Europea i Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers, o Targeta de Residència, o Passaport).

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la documentació descrita a l’apartat corresponent. 2. Si la documentació és correcta es procedirà a la modificació al Padró Municipal d’Habitants i se us lliurarà el document acreditatiu de la inscripció (volant d’empadronament).

Termini de resolució:
Tràmit de resolució immediata.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Cal mantenir actualitzades les dades del Padró Municipal d'Habitants; també i especialment perquè és a partir de les dades que consten al Padró que es forma el Cens electoral vigent per a cada procés electoral..

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial. Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial. Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Resolució de 21 de juliol de 1997, per la qual es disposa la publicació de la Resolució del 4 de juliol de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització del Padró municipal. Resolució de 9 d'abril de 1997, per la qual es disposa la publicació de la Resolució d’1 d’abril, de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró Municipal.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h.

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: