Llicència per tall de carrer o mudança

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a poder interrompre la circulació de vehicles d’un carrer, o efectuar una ocupació parcial de la via pública per realitzar una mudança.

Informació general

Ambit temàtic:
Via pública i mobilitat

Ambit organitzatiu:
Guàrdia Urbana

Preu:
Segons els que marquen les Ordenances fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Cal sol·licitar el permís amb un mínim de 72 hores, per tal que es puguin col·locar les senyals amb una antelació de 48 hores a la mudança o tall de carrer.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Documentació que cal aportar:
En el cas que el tall de carrer sigui per la realització d'una obra, s'ha d'aportar el document 2

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Fotocòpia de la llicència d'obres, en el cas de tall de carrer relacionat amb una obra.

3. Per tall de carrer indicar els dies, les hores i el lloc del tall. En el cas de mudança, dia, lloc, hora i metres linials a ocupar

4. Justificant d'haver pagat les taxes per tall o mudança.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Instància 2. Informe Guàrdia Urbana, si efecte zona centre i bus urbà, també emeten informe des de Comerç i Mobilitat respectivament 3. Es contacte telefonicament amb interessat per indicar les condicions del tall o mudança 4. L'interessat ha de col·locar les senyals 48 hores abans del tall o mudança, les senyals les porten ells o es poden demanar a l'Ajuntament, previ pagament d'una fiança i una vegada retornades es reintegre. 5. La Guàrdia Urbana farà els avisos a col·locar a les senyals. 6. Un cop col·locada la senyalització s'haurà de donar avis a Guàrdia Urbana, perque comprovi que esta correctament col·locada i agafi relació de vehicles estacionats al lloc en el moment de col·locar les senyals. 7. En el moment de la mudança o tall de carrer si hi ha vehicles que obstaculitzin la zona es podran retirar en grua, sempre i quan s'hagin complert els terminis de senyalitzar la zona amb 48 hores d'antel·lació.

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenances Fiscals

Ordenançces Municipals

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: