Llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós (1 llicència per cada propietari/conductor i gos) i que s’ha de renovar cada 5 anys. Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos: a) Aquells que pertanyin a les races o encreuaments següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa japonès (tosa inu). b) Els que no pertanyen a les races anteriors, però compleixen totes o la majoria de característiques següents: – forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència – marcat caràcter i gran valor – pèl curt – perimetre toràcit comprès entre 60 i 80 cm, alçària a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20Kg – cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i grans galtes musculoses i bombades. Mandibules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. – coll ample, musculós i curt – pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. – extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses amb potes relativament llargues formant un angle moderat. c) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. d) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

Informació general

Ambit temàtic:
Animals de companyia

Ambit organitzatiu:
Guàrdia Urbana

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-4, Taxa per expedició de documents administratius

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
Els propietàris de gossos potencialment perillosos i/o que porti un gos potencialment perillós per espais públics.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Ser major d'edat.Si és menor de 18 anys, un dels progenitors -mare/pare- o tutor.

2. No haver estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.

3. No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

5. Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a la prevista per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

6. Haver censat el gos al Registre Censal d’animals de companyia de l’Ajuntament.

7. Haver identificat l'animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia on constin les dades següents: Espècie i raça. Sexe. Data de naixement. Sistema utilitzat d'identificació (xip, tatuatge o ressenya completa). Codi d'identificació o ressenya completa, en cas d'utilitzar-se aquest sistema. Domicili habitual de l'animal.

3. Una fotografia actual mida carnet de la persona interessada.

4. Declaració del sol·licitant de la llicència de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d’una sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament, haurà de presentar una declaració d’haver complert totalment aquesta sanció.

5. Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut acreditatiu del seu pagament (cobertura de l'assegurança no inferior a 150.253€).

6. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen els requisits de capacitat física i aptitud psicològica).

7. Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip a través de fotocòpia de la inscripció en el registre d'animals domèstics o fotocòpia de la cartilla sanitària on apareixen les dades de l'animal i el codi d'identificació.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu instància 2. Es demanen antecedents penals 3. Informe de Guàrdia Urbana d'antecedents policials 4. Proposta de decret 5. Decret d'alcaldia 6. Notificació del decret conjuntament amb el carnet

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
La persona que condueixi i controli un gos potencialment perillós en llocs o espais públics, ha de portar la llicència administrativa i també el certificat de la inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos. El gos ha de portar, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s’ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres. No es pot portar més d’un gos per persona. La llicència s'ha de renovar cada 5 anys.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia

Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos. Reial decret 278/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos. Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d'animals de companyia. Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-4, Taxa per expedició de documents administratius

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: