Llicència per a la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars

Aquest tràmit té la consideració d’obra major i permet obtenir llicència corresponent per a instal·lar hivernacles o instal·lacions similars.

Informació general

Ambit temàtic:
Urbanisme, obres i habitatge

Ambit organitzatiu:
Edificació

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal B-4, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i l'Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Especificar la referència cadastral (p.ex.: rebut IBI de l'edifici o del solar objecte de llicència).

3. Dos exemplars de la memòria tècnica, visada pel Col·legi professional, i signat pel tècnic i pel propietari o promotor (en el cas que no estigui visat, la documentació annexa al projecte s’especifica més endavant).

4. Cal aportar el contingut de la memòria en suport informàtic (format PDF) juntament amb la declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.

5. Direcció Facultativa justificada amb full d’Assumeix del tècnic competent, visat pel seu Col·legi professional i signat pel tècnic.

6. En el cas que la memòria i l’Assumeix del tècnic no estigui visat, caldrà presentar : a) Model de declaració responsable del tècnic competent. b) Còpia de la titulació acadèmica o carnet col·legial. c) Còpia de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil.

7. Justificació del compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció i demolició, especificant l’avaluació dels volums en tones (T).

8. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, en compliment del RD 1627/97, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció.

9. Informe favorable o la seva sol·licitud, sobre el compliment de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, si s'escau.

10. Certificat del tècnic director de l’obra en el que s’acrediti que l’obra projectada i els elements estructurals necessaris per dur-la a terme, no afectaran cap línia elèctrica d’alta i/o baixa tensió, d’acord amb la legislació vigent

11. Sol·licitud Llicència d’activitats (en cas necessari).

12. Fotocòpia del rebut d’IAE del darrer any o l’alta del present any o, en el seu defecte, declaració jurada del constructor o empresa que farà les obres.

13. Carta de liquidació de les taxes corresponents.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància genèrica i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent. 2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes corresponents. 3. Des de l'àmbit corresponent procediran a fer els informes. Si els informes són favorables, desfavorables o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència a través de la Junta de Govern Local. 4. L'Ajuntament us farà arribar la resolució de la llicència.

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és de dos mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
La documentació requerida en el punt 6 apartats b) i c) només caldrà aportar-la una vegada a l’Ajuntament per qualsevol tràmit. Només caldrà presentar-la de nou quan aquesta hagi caducat (assegurança de responsabilitat civil). D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Molins de Rei. La finalitat del qual és la gestió dels expedients d’edificació i d’activitats sotmesos a règim d’intervenció administrativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit al Registre General de l’Ajuntament de Molins de Rei, adreça Plaça Catalunya núm. 1, adjuntant còpia del document d’identitat.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal B-4, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència, segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-, llevat quan la sol·licitud tingués com a conseqüència que es transferissin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini púlic, o al servei públic o que tractant-se d'obres de nova planta no s'hagin complert els deures exigits per la normativa urbanística aplicable i el planejament, o per la manca d'informes preceptius o vinculants d'altres administracions que siguin determinants de l'atorgament de la llicència, en els quals casos s'entendrà desestimada. En cap cas es podran considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la llei d'urbanisme o el planejament urbanístic.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglamnet del patrimoni dels ens locals.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: