Llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.

Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents: 1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones. 2. Discoteques. 3. Sales de ball. 4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones. 5. Sales de festes amb espectacle. 6. Discoteques de joventut. 7. Establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual: a) Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.b) Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics. També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s’haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen. I altres que així s’estableixi segons ordenança municipal

Informació general

Ambit temàtic:
Activitats

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Segons ordenances fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona física o jurídica que vol obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

2. Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per: a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar. b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’establiment amb el planejament urbanístic.

3.Si l’activitat està situada en un espai natural protegit, es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental. En aquest cas, l’interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat. En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l’activitat projectada a avaluació d’impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d’impacte ambiental.

4. Quan al local on es pretén realitzar l’activitat sigui necessari efectuar-hi obres, el peticionari de la llicència d’establiments oberts al públic pot sol·licitar de forma simultània amb aquesta llicència, la preceptiva llicència d’obres o bé esperar

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. La sol·licitud de la llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles i activitats recreatives ordinàries d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt i document que acredita la representació del sol·licitant si s'escau.

2. Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut assenyalat a l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives. Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol•licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent: 1.- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca. 2.- Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals. 3.- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl. 4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.

3. Memòria de seguretat i pla d’autoprotecció, si calen, d’acord el que disposa el Decret 82/2010, que s’hauran de presentar en el termini màxim de 6 mesos des de l’inici de l’activitat a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció Hermes.

4. Estudi d’impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental

5. Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.

6. Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment

7. Memòria del dispositiu d’assistència sanitària d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora.

8. Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d'assistència sanitària que preveu l’Ordenança i, en tot cas, els que preveu el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de la Lle

9. Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.

10. Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.

11. La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.

12. Abans de l’obertura de l’establiment, la persona de titular de l’establiment o la persona que en tingui la representació, ha d’acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat, la qual haurà d’anar acompanyada del rebut vigent.

13. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau. En cas de ser possible, els documents relacionats en aquest apartat, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser presentats de forma independent del projecte.

14. Declaració responsable del tècnic competent 15. Declaració responsable on fa constar el compromís de contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i de disponibilitat de la finca o local.

16. Documentació preceptiva en matèria de prevenció i seguretat contra incendis, d'acord amb la Llei 3/2010. 17. Questionari de l'activitat degudament omplert

18. Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de la taxa corresponent 19. Declaració de coincidencia entre la documentació presentada en format paper i electrònic

20. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l'activitat

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Segons Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Termini de resolució:
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglamnet del patrimoni dels ens locals.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: