Llicència d’ocupació temporal de la via pública per obres

Aquest tràmit permet realitzar la sol.licitud d’autorització per a l’ocupació temporal de la via pública amb motiu de la realització d’obres amb: – runes en sac i/o en contenidors (model instància normalitzada) – tanques de precaució (model instància genèrica) – altres instal.lacions annexes a la construcció (model instànci genèrica) Es tracta d’autoritzar a particulars i empreses constructores l’ús privatiu d’un tram de calçada o vorera, sempre i quan les obres que es realitzin hagin obtingut la preceptiva llicència municipal. Per aquest tràmit, a més de la taxa per l’ocupació de la via pública cal dipositar una fiança per garantir el correcte estat de la via pública. Una vegada realitzada l’ocupació cal sol.lictar, de manera expressa i mitjançant instància genèria, la devolució de la fiança.

Informació general

Ambit temàtic:
Via pública i mobilitat

Ambit organitzatiu:
Mobilitat

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal, C-8, Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local.

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada (promotor de l'obra, el responsable de la instal.lació o el seu representant legal) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any. No s'atorgan permisos en tot l’àmbit d’influència de la Festa Major i la Fira de la Candelera, durant la setmana prèvia a les dates de les celebracions. Tampoc en els carrers ocupats pels Encants setmanals (tan sols el dia d'Encants)

Termini de sol·licitud:
Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.

Requisits a complir:
De manera general s'han de complir les següents condicions, tot i que en el permís poden apareixer condicions de caràcter particulars. En el cas de tanques i altres instal.lacions es donaran condicions particulars en funció del seu abast. No s'atorgaran permisos d'ocupació de la via pública sense el corresponent permís d'obres.

1. Els sacs/ contenidors es col·locaran preferentment a la calçada en zones d'estacionament autoritzat sense dificultar o entorpir la circulació. Amb l’objectiu de no impedir el pas de les aigües superficials hauran d’estar situats a 0.20 metres de la vorera. Si no fos possible col•locar els contenidors/sacs en la calçada es col•locarien sobre la vorera, deixant un pas lliure d'1,20 m d'amplada per a la circulació de vianants.

2. Se situaran sempre de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment en els encreuaments, respectant les distàncies establertes a la normativa de circulació a efectes d’estacionament.

3. En cap cas podran situar-se en els passos de vianants ni tampoc al davant d’aquests, ni als guals, ni a les reserves d’estacionament i parada, excepte quan aquestes reserves hagin estat sol·licitades per la mateixa obra, i tampoc en les zones de prohibició d’estacionament.

4. Tampoc podran ser col·locats total o parcialment, sobre les tapes d’accés de serveis públics, ni sobre les boques d’incendis, els escossells dels arbres, ni en general sobre cap element urbanístic la utilització del qual pugui ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d’emergència

5. En el cas que hagin de romandre al carrer durant la nit, i es trobin ubicats en una calçada sense aparcament de vehicles, han d’incorporar a la part exterior els senyals refractaris o lluminosos per fer-los identificables.

6. Aquells casos en què la col·locació no pugui efectuar-se segons aquestes directrius, es consultarà prèviament amb els serveis tècnics municipals.

7. Els elements i les dates en que es realitzarà l’ocupació s’han d’ajustar estrictament a les que s’han sol•licitat. En cas que no s’ajustin a l’exposa’t en aquesta comunicació, el sol·licitant incorrerà en infracció que serà objecte de les sancions previstes en la normativa d’aplicació.

8.Durant la celebració i setmana prèvia a les dates de les celebracions de la Festa Major (29 de setembre) i la Fira de la Candelera (primer cap de setmana de febrer) queda expressament prohibit ocupar la via pública en tot l’àmbit d’influència, amb elements fixes o mòbils, (casetes, acopis de material, sacs, contenidors, bastides…).Tampoc es podrà ocupar la via pública els divendres en els carrers que formen part de la zona de celebració dels Encants setmanals.

9. No està permesa l’acumulació de runa al voltant dels sacs/contenidors, ni està permès l’acopi de materials a la vorera.

10. La senyalització de la zona afectada durant l’ocupació de la via pública corre a càrrec del sol•licitant, i serà la necessària per tal de garantir la seguretat dels usuaris de la via pública, això implica instal•lar els elements de protecció necessaris (xarxats, lones, plafons, senyals, il•luminació, etc.) i totes aquelles mesures que estiguin contemplades en el pla de seguretat de l’obra.

11. Si el permís que es demana es per a l’ocupació parcial de la via pública mitjançant sacs o contenidors, cal recordar que qualsevol altre tipus d’ocupació, haurà de comptar amb un altre permís i amb la corresponent liquidació de taxes municipals.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
En tots els cassos caldrà aportar els documents 1, 2, 3 i 4.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Llicència municipal o comunicació de l'obra a nom del/de la sol·licitant, si no coincideix amb el/la titular, contracte d'obra amb el/la titular de la llicència.

3. Carta de pagament de la taxa per l'ocupació de la via pública

4. Carta de pagament de la fiança per garantir l'ús correcte de l'ocupació de la via pública

Impresos:

sacsmodel assabentat ocupació sacs_contenidors .doc sacsmodel%20%20assabentat%20ocupació%20sacs_contenidors%20.doc

Model autorització tràmits Ajuntamentpdf.pdf Model%20autorització%20tràmits%20Ajuntamentpdf.pdf

Instància genèrica.pdf Instància%20genèrica.pdf

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
En el cas de sacs i contenidors, una vegada presentada la petició i liquidades les taxes, si en el termini de 48 hores, sempre que sigui dia feiner, a comptar de la presentació de la petició, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat amb l'ocupació, l'actuació quedarà legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui d'acord amb els termes recollits en la comunicació.

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Pròrroga: Totes les autoritzacions de zona de càrrega i descàrrega es prorroguen automàticament fins que el titular de l'autorització comunica formalment la renúncia a l'ús de la reserva d'estacionament. Tanmateix, el titular de l'autorització pot sol·licitar formalment pròrroga amb un mínim de 15 dies d'antelació al venciment de la reserva d'estacionament. Les pròrrogues s'atorguen per períodes de tres mesos o pel període addicional sol·licitat, sempre i quan el seu termini no depassi al del venciment d'execució de l'obra, establert a la llicència d'obres corresponent. Renúncia: El titular de l'autorització ha de comunicar formalment a l'Ajuntament la seva renúncia a ferb ús de la reserva d'estacionament, havent procedit a la retirada de les plaques de senyalització que la delimitaven, i havent reposat correctament la vorera. Els motius de la renúncia poden ser diversos: per finalització o aturada de les obres, per innecessarietat de la reserva, per venciment del període autoritzat, etc. La concessió dels permisos de talls de carrers poden ser limitats a causa de la disponibilitat horària i sota el criteri de mínim imptacte per la ciutat.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal, C-8, Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local.

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglamnet del patrimoni dels ens locals.

Paraula clau cerca:
Llicència d'ocupació de via pública per contenidors

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: