Llicència d’ocupació de la via pública per parada de venda de material pirotècnic

Aquest tràmit permet obtenir la llicència per a poder vendre articles de pirotècnia en parades provisionals al carrer.

Informació general

Ambit temàtic:
Activitats

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Segons ordenances fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Impres de sol·licitud d'ocupació de via públcia per venda de material pirotècnic

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).

3. Autorització de venda expedida per la Subdelegació del Govern de Barcelona.

4. Pòlissa d'assegurança que cobreixi responsabilitat civil.

5. Projecte de l'establiment signat pel facultatiu corresponent (tècnic/a de mines, per exemple) i per la Direcció Provincial d'Indústria, on hi consti la superfície, mobiliari, decoració, portes de sortida i altres dades d'interès.

6. Plànol d'emplaçament (que es pot obtenir a l'Ajuntament).

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Sol·licitud 2. Informe de via publica 3. Informe de la subdelegacio de govern 4. Proposta a Junta de Govern 5. Llicència ocupació

Termini de resolució:
El termini de resolució és de dos mesos a comptar de la data de la sol.licitud.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Es pot demanar qualsevol altra documentació si l'acte en qüestió ho requereix, per part de l' òrgan competent per resoldre, i en casos particulars, es pot demanar una fiança en previsió del compliment de la respectiva ordenança municipal.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglamnet del patrimoni dels ens locals.

Paraula clau cerca:
Llicència d'ocupació de via pública realització d'actes

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: