Llicència d’ocupació de la via pública amb bastides i d’altres elements estructurals

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de bastides o elements anàlegs (com per exemple plataformes elevadores). Caldrà dipositar una fiança per garantir l’ús correcte de la’ocupació de la via pública. Una vegada finalitzada l’ocupació cal sol.licitar expressament la devolució de la fiança mitjançant instància genèrica.

Informació general

Ambit temàtic:
Urbanisme, obres i habitatge

Ambit organitzatiu:
Edificació

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal, C-8, Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local.

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada ( promotor de l'obra, el responsable de la instal.lació o el seu representant legal) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any. No s'atorgaran permisos durant la celebració de la Festa Major i Fira de la Candelera dins dels carrers d'àmbit d'influència.

Termini de sol·licitud:
Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Disposar de la corresponent llicència d'obres.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3 i 4. En el cas de ser una bastida, a més caldrà aportar el Document 5 En cas de ser una plataforma elevadora o element anàleg, a més, caldrà aportar el Document 6

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Llicència d'obres.

3. Carta de pagament de la taxa per l'ocupació de la via pública.

4. Carta de pagament de la fiança corresponent a garantir l'ús correcte de l'ocupació de la via pública.

5. Assumeix tècnic visat per la instal.lació de la bastida, quan aquesta tingui una alçada superior a Planta Baixa més un pis.

6. Característiques tècniques del vehicle.

Impresos:

Model autorització tràmits Ajuntamentpdf.pdf Model%20autorització%20tràmits%20Ajuntamentpdf.pdf

Instància genèrica.pdf Instància%20genèrica.pdf

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Una vegada presentada la instància: 1- Els serveis tècncis realitzen una inspecció de la zona, que dóna lloc a l'informe tècnic en el que es determinen les condicions particulars del permís. 2- L'informe és l'inici de la tramitació d'aquest expedient, l'atorgament del permís es produeix mitjançant DECRET D'ALCALDIA.

Termini de resolució:
El termini de resolució és de dos mesos a comptar de la data de la sol.licitud.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal, C-8, Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local.

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglamnet del patrimoni dels ens locals.

Paraula clau cerca:
Llicència d'ocupació de via pública per grua o bastida

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: