Llicència d’instal·lació de grues-torre

Aquest tràmit té la consideració d’obra menor i permet obtenir el permís municipal per la instal·lació de grua-torre.

Informació general

Ambit temàtic:
Urbanisme, obres i habitatge

Ambit organitzatiu:
Edificació

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada (promotor de l'obra, el responsable de la instal·lació o el seu representant legal) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Disposar de la corresponent llicència d'obres o sol·licitud per la construcció de l'edifici, construcció o instal·lació.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Dos exemplars del Projecte tècnic de legalització de la grua-torre a instal·lar, visat pel Col·legi professional del tècnic competent.

3. Cal aportar el contingut del projecte en suport informàtic (format PDF) juntament amb la declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.

4. Assumeix de direcció del tècnic competent, visat pel seu Col·legi professional.

5. En el cas que el Projecte i l’Assumeix del tècnic no estigui visat, caldrà presentar: a) Model de declaració responsable del tècnic competent. b) Còpia compulsada de la titulació acadèmica o carnet col·legial.

6. Original o còpia compulsada de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil amb un mínim de 300.506,05 € de cobertura (ordre ministerial de 28.06.1988). Cal justificar que la pòlissa d’assegurança està vigent mitjançant l’últim rebut o certificat de l’empresa d’assegurances.

7. Fotocòpia de la Llicència d’Obra Major de l’edifici en construcció.

8. Fotocòpia del rebut d’IAE del darrer any o alta IAE del present any de l’empresa instal•ladora o, en el seu defecte, declaració jurada de l’empresa instal·ladora.

9. Certificat destinat a la tramitació de la Llicència Municipal, degudament emplenat i segellat per una Entitat d’Inspecció i Control (EIC).

10. Certificat acreditatiu que la ploma i el ganxo no sobrevolen línies de Mitja o Alta Tensió.

11. Liquidar les taxes corresponents.

Una vegada muntada la grua, cal aportar la següent documentació: a) Certificat final de instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi professional, en cas que l’assumeix hagi estat visat. b) Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final de instal·lació), degudament diligenciats i segellats per una Entitat d’Inspecció i Control (EIC), concessionària de la Generalitat de Catalunya.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància genèrica i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent. 2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes corresponents. 3. Des de l'àmbit corresponent procediran a fer l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia. 4. L'Ajuntament us farà arribar la resolució de la llicència.

Termini de resolució:
El termini de resolució és d'un mes a comptar de la data de la sol.licitud.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
La documentació requerida en el punt 5 apartat b) només caldrà aportar-la una vegada a l’Ajuntament per qualsevol tràmit. Cal tenir en compte que abans d’iniciar els treballs de muntatge o desmuntatge de la grua, caldrà avisar a la Guàrdia Urbana amb 96hores (4 dies) d’antelació, per tramitar el permís d’Ocupació de la via pública. Les grues torre autodesplegables de tipus monobloc, de moment nominal menor o igual a 170kNm, amb període d’inspecció no vençut, no és necessari el compliment dels punts 6 i 11. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Molins de Rei. La finalitat del qual és la gestió dels expedients d’edificació i d’activitats sotmesos a règim d’intervenció administrativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit al Registre General de l’Ajuntament de Molins de Rei, adreça Plaça Catalunya núm. 1, adjuntant còpia del document d’identitat.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglamnet del patrimoni dels ens locals.

Paraula clau cerca:
Llicència d'ocupació de via pública per grua o bastida

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: