Llicència d’enderroc o demolició total o parcial de construccions i edificacions

Aquest tràmit té la consideració d’obra menor i permet sol·licitar una llicència per enderrocar totalment o parcialment construccions.

Informació general

Ambit temàtic:
Urbanisme, obres i habitatge

Ambit organitzatiu:
Edificació

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal B-4, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i l'Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Especificar la referència cadastral (p.ex.: rebut IBI de l'edifici o del solar objecte de llicència).

3. Dos exemplars del projecte tècnic, visat pel Col·legi professional, signat pel tècnic i pel propietari o promotor.

4. Cal aportar el contingut del projecte en suport informàtic (format PDF) juntament amb la declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.

5. Direcció facultativa justificada amb full d’Assumeix del tècnic competent, visat pel Col·legi professional. D’acord amb el que es determina a l’art. 27 de les OME, cal que el tècnic director de l’obra garanteixi la seva permanència en l’obra durant l’enderroc.

6. Justificació del compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció i demolició, especificant l’avaluació dels volums en tones (T).

7. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

8. Cal presentar un certificat del tècnic director de l’obra en el que s’acrediti que l’obra que es vol enderrocar i els elements estructurals necessaris per dur-la a terme, no afectaran cap línia elèctrica d’alta i/o baixa tensió, d’acord amb la legislació vigent.

9. Certificat del tècnic director on consti si hi ha elements de fibrociment. Caldrà tenir en compte que, d’acord amb l’Ordre de 7 de gener de 1987, Normes Complementàries del Reglament del risc de l’amiant sobre cobertes, és d’obligat compliment el desmuntatge manual d’aquests elements. Caldrà presentar l’acreditació de la persona que manipularà les plaques o el certificat de la Generalitat que ho acrediti. Al finalitzar l’enderroc caldrà justificar expressament, quin ha estat el destí final d’aquest material.

10. El promotor de l’obra haurà d’acreditar si l’edifici està lliure d’ocupants, o en cas contrari, s’haurà de notificar i acreditar fefaentment l’existència del projecte als ocupants i si s’han formulat o no observacions.

11. Fotografies actualitzades en les que es pugui apreciar si en l’obra a enderrocar existeix algun element de interès especial, des de el punt de vista històric, artístic o tradicional.

12. Fotocòpia del rebut d’IAE del darrer any, alta del present any o, en el seu defecte, declaració jurada del constructor o empresa que farà les obres.

13. Full d’Estadística d’Edificació i Habitatge, degudament complimentat.

14. Carta de pagament de liquidació de les taxes.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància genèrica i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent. 2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes corresponents. 3. Des de l'àmbit corresponent procediran a fer l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia. 4. L'Ajuntament us farà arribar la resolució de la llicència.

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal B-4, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència, segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-, llevat quan la sol·licitud tingués com a conseqüència que es transferissin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini púlic, o al servei públic o que tractant-se d'obres de nova planta no s'hagin complert els deures exigits per la normativa urbanística aplicable i el planejament, o per la manca d'informes preceptius o vinculants d'altres administracions que siguin determinants de l'atorgament de la llicència, en els quals casos s'entendrà desestimada. En cap cas es podran considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la llei d'urbanisme o el planejament urbanístic.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: