Llicència de parcel·lació urbanística

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència de parcel·lació urbanística, que consisteix en una autorització per parcel·lar, segregar o agregar finques (dividir un terreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície). És necessària per tal de poder formalitzar l’escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.

Informació general

Ambit temàtic:
Urbanisme, obres i habitatge

Ambit organitzatiu:
Planejament i gestió urbanística

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini d’aplicació:
No n'hi ha.

Necessita complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Es sol·licita el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Plànol de situació o emplaçament a una escala no inferior a 1:1000.

3. Memòria explicativa de les operacions que tenen per objecte la constitució d'elements privatius, amb indicació expressa del nombre de departaments individuals susceptibles d'aprofitament independent.

4. Últim rebut de l'IBI de la finca registral afectada per les operacions (als efectes d'identificar-la mitjançant la referència cadastral que consta al rebut).

5. Plànol d'informació acotat, a escala mínima 1:200 amb identificació de la situació original de la finca, amb indicació de la seva superfície i els seus límits; i amb la representació dels habitatges o establiments existents.

6. Plànol de la divisió horitzontal que se sol·licita acotat, a escala mínima 1:200, amb identificació dels departaments individuals susceptibles d'aprofitament independent que es pretenen, concreció del seu ús (habitatges, local comercial, etc.) i superfície útil de cada departament.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Responsable d’actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta els tràmits:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta els tràmits: -

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència, segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Es sol·licita el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • Correu electrònic:
  • Pàgina web: