Instància genèrica

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l’Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
OAC

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini d’aplicació:
No n'hi ha.

Necessita complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Es sol·licita el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET Cal que empleneu el formulari que trobareu a https://www.molinsderei.cat.

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Document identificatiu original i vigent de la persona interessada (DNI, o document d'identitat dels estats membres de la Unió Europea, o Targeta de Residència, o Passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol•licitud. 2. La sol·licitud es trasllada al departament intern de l’Ajuntament que correspongui per a la seva resolució.

Termini de resolució:
Amb caràcter general, el termini legal per a la seva resolució és de tres mesos a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Responsable d’actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta els tràmits:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta els tràmits: -

Efectes del silenci administratiu:
Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Àmbits relacionats: Economia, empreses, negocis i feina

Es sol·licita el tràmit

 • PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
 • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya,1 08750 Molins de Rei)
 • PER INTERNET Cal que empleneu el formulari que trobareu a https://www.molinsderei.cat.

Informació general

 • Adreça:
 • Població:
 • Codi Postal:
 • Telèfon:
 • Correu electrònic:
 • Pàgina web:
 • Tramitar per internet:

  INICIAR EL TRÀMIT