Inscripció al servei de creació d’empreses

Aquest tràmit permet accedir al Servei de creació d’empreses de l’Ajuntament de Molins de Rei que ofereix informació, orientació, assessorament personalitzat, formació, tramitació de la creació de l’empresa telemàticament, assistència tècnica per a la consolidació de l’empresa, Reempresa, activitats de cooperació, espais per ubicar l’empresa i recursos de suport.

Informació general

Ambit temàtic:
Treball, empresa i autoocupació

Ambit organitzatiu:
Empresa

Preu:
Gratuït.

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Qualsevol persona que es plantegi l'accés al mercat de treball a partir de la creació d'una empresa, les empreses que tinguin menys d'un any d'antiguitat i les que tinguin més d'un any, quan tinguin un projecte d’ampliació de la seva activitat.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Ser major de 16 anys

2. Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya, en el cas de no estar treballant.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PER CORREU ELECTRÒNIC emprenedors@molinsderei.cat PER TELÈFON Trucant, al 93.668.48.12

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. DNI o NIE

2. Document que acrediti estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (només en el cas de no estar treballants)

Impresos:

Fitxa d’usuari del Servei de Creació d’Empreses (FR-TE-05) F:tramitsfitxa tràmit alta SCE.doc _Hlk394507225 1,1064,1126,0,,Fitxa d’usuari del Servei de Cre

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Enviar l’imprès de sol·licitud i la documentació al correu electrònic emprenedors@molinsderei.cat 2. Des del Servei de Creació d’Empreses es posen en contacte amb el sol·licitant per informar dels diferents serveis als que pot accedir un cop realitzada l’alta. En el cas que es prefereixi, es pot sol·licitar assistir a les sessions informatives que organitza el Server de Creació d’Empreses al telèfon 936684812, i el mateix dia fer el tràmit presencialment.

Termini de resolució:
Immediat

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Ordre EMO/276/2013 de 30 d’octubre, que estableix les bases reguladores del Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya Emprèn .

Guia de funcionament del Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació .

Normativa local que afecta al tràmit:
Procediment de qualitat vigent PR-TE-03 de GESTIÓ DEL SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PER CORREU ELECTRÒNIC emprenedors@molinsderei.cat
  • PER TELÈFON Trucant, al 93.668.48.12

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: