Informe municipal d’arrelament social

Aquest tràmit permet obtenir l’informe que acredita els supòsits de l’arrelament social de la persona estrangera no comunitària (i/o dels altres membres de la seva unitat familiar i/o de convivència) per a la tramitació d’una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals. En aquest informe ha de constar el temps de permanència de la persona interessada en el seu domicili, els mitjans de vida de què disposi, el seu grau de coneixement de les llengües que s’utilitzin, la inserció en les xarxes socials del seu entorn, els programes d’inserció sociolaboral d’institucions públiques o privades en què hagi participat i tots els altres aspectes que puguin servir per determinar el seu grau d’arrelament.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
Programes específics

Preu:
Depèn de l'informe que es sol·liciti. Les taxes a pagar les determina la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio

Mitjans de pagament:
Per Internet amb targeta de crèdit a: www.gencat.cat/ovt o presencial a través de transferència bancària al número de compte ES6021000801130200453736 de La Caixa o bé un ingrés presencial a qualsevol de les seves oficines sense cost de gestió.

Qui el pot demanar:
La persona estrangera no comunitària que vulgui sol·licitar una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per raons d'arrelament social o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Acreditar una permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys.

2. No tenir antecedents penals a Espanya ni al país d’origen.

3. Disposar de mitjans de vida suficients (disposar d’un contracte de treball signat pel treballador/a i l’empresari/ària en el moment de la sol·licitud, la durada del qual no sigui inferior a un any, excepte si l’Ajuntament recomana que s’eximeixi la persona estrangera de la necessitat de tenir un contracte de treball(*). (*) Situacions per les quals poden estan exempts de presentar contracte de treball per demanar l'Autorització de residència per arrelament social:
- Persones sense contracte però amb mitjans de vida.
- Estrangers cònjuges de residents legals amb rendes suficients.
- Estrangers majors de 65 anys amb fills amb residència legal.
- Estrangers fins a 22 anys amb pares residents legals.
- Estrangers majors de 22 anys excepcionalment si acrediten ser estudiants amb pares residents legals.
- Estrangers amb fills menors d'edat fruit d'una relació anàloga a la conjugal amb ciutadans espanyols o estrangers residents legals.

4. Acreditar el grau de coneixement de les llengües oficials.

5. En cas que hi hagi fills en edat escolar, cal que aquests estiguin escolaritzats.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (original i fotocòpia del passaport), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Documentació acreditativa de permanència mínima de 3 anys en territori espanyol (volant d'empadronament, així com qualsevol altre document oficial).

3. Documentació acreditativa de disposar de mitjans de vida (contracte de treball de durada no inferior a un any, certificacions bancàries, llibreta bancària, comprovants d'enviament de diners al seu país d'origen, etc.).

4. Documentació acreditativa del coneixement de la llengua (qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya).

5. Documentació acreditativa de la inserció en les xarxes socials del seu entorn, els programes d’inserció sociolaboral d’institucions públiques o privades en què hagi participat i tots els altres aspectes que puguin servir per determinar el seu grau d’ar

6. Documentació que acrediti que els fills/es menors (si en té) estan matriculats/des en un centre d’educació proper al lloc de residència.

7. Documentació que acrediti que disposa de cobertura sanitària dins del sistema públic o privat.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre i per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre.

Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: