Informe d’incendis relacionats amb llicències d’obres majors i menors

Aquest tràmit permet sol·licitar a l’Ajuntament el control administratiu de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, depenent del risc associat a l’activitat o a l’ús que s’hi exerceix en els establiments, les activitats i els edificis, sempre i quan vagi relacionat amb la realització d’obres que comportin la tramitació d’una llicència d’obres major o menor.

Informació general

Ambit temàtic:
Activitats

Ambit organitzatiu:
Edificació

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-5, Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses en ser sotmesos, abans d'iniciar les activitats, a llicència municipal, comunicació prèvia o declaració responsable i pels informes previs i controls reglamentaris

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Aquest informe cal sol·licitar-se prèviament o paral·lelament a la llicència d'obres a la què vagi relacionada. La llicència no es resoldrà favorablement mentre l'informe no acrediti que el projecte s'ajusta a la normativa vigent segons estableix la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Dos exemplars de la memòria d’incendis, segons la Llei 3/2010, que inclogui la informació detallada segons normativa d’aplicació (Codi Tècnic de l'Edificació o Reglament de seguretat contra incendis per establiments industrials).

3. Cal aportar el contingut de la memòria en suport informàtic (format PDF) juntament amb la declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.

4. En cas que la memòria no estigui visada, caldrà aportar el següent: a) Model de declaració responsable del tècnic competent. b) Còpia de la titulació acadèmica o carnet col·legial. c) Còpia de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil.

La documentació requerida en el punt 4 apartats b) i c) només caldrà aportar-la una vegada a l’Ajuntament per qualsevol tràmit. Només caldrà presentar-la de nou quan aquesta hagi caducat (assegurança de responsabilitat civil). D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Molins de Rei. La finalitat del qual és la gestió dels expedients d’edificació i d’activitats sotmesos a règim d’intervenció administrativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit al Registre General de l’Ajuntament de Molins de Rei, adreça Plaça Catalunya núm. 1, adjuntant còpia del document d’identitat.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància normalitzada i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent. 2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes corresponents. 3. L'Ajuntament us farà arribar l'informe corresponent.

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la presentació de la sol·licitud, segons la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seves posteriors modificacions.

Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-5, Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses en ser sotmesos, abans d'iniciar les activitats, a llicència municipal, comunicació prèvia o declaració responsable i pels informes previs i controls reglamentaris

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud d'informe, segons la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Àmbits relacionats: Seguretat i protecció / El teu habitatge

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: