Fraccionaments i/o ajornaments sobre impostos, taxes i preus públics

Aquest tràmit permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs municipals (impostos, taxes, contribucions especials) o d’altres ingressos de dret públic (preus públics, multes, sancions).

Informació general

Ambit temàtic:
Tributs i sancions

Ambit organitzatiu:
Tresoreria

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant les dates fixades en el calendari fiscal de l'Ajuntament.

Termini de sol·licitud:
Es pot sol·licitar en qualsevol moment dins el període voluntari de pagament (el fet de presentar la sol·licitud impedeix el cobrament per via executiva, però no eximeix de l'aplicació de l'interès de demora). En cas de trobar-se dins el període executiu, només es pot sol·licitar fins al moment en què es notifiqui l'acord d'alienació dels béns embargats.

Requisits a complir:
Cal complir amb els requisits següents en el cas d'ajornament:

1. Acreditar les dificultats econòmiques per fer front al pagament.

2. Proposar un termini per a efectiuar el pagament en la seva totalitat ( ajormament ) o per a cada fracció ( fraccionament)

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona que és subjecte passiu de l'impost o taxa (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Acreditació de les dificultats econòmiques (en el cas de persones físiques: còpia de l'última declaració d'IRPF, en el cas de persones jurídiques: darrer balanç i compte de resultats aprovat)

3. Número de compte corrent on domiciliar el pagament.

4. Garantia (si escau, en funció de l'import del deute)

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de Recaptació

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança general de Gestió , recaptació i inspecció de l’Ajuntament de Molins de Rei

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de sis mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es desestimarà (silenci negatiu).

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: