Expedició de certificats, còpies o duplicats

Aquest tràmit permet: – Obtenir la còpia de documents que formen part d’un expedient administratiu. – Obtenir el certificat que acredita l’existència de l’acte obtingut per silenci administratiu, és a dir, que s’ha produït perquè l’Administració competent no ha resolt de manera expressa un procediment iniciat a sol·licitud de la persona interessada dins el termini legal màxim (ha d’haver vençut el termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa a la persona interessada). – Obtenir la certificació expressa d’un acte, resolució o acord dels òrgans de govern que s’hagi produït a l’Ajuntament (Junta de Govern Local, Ple,…). – Obtenir el document que certifica que una determinada persona o empresa externa contractada ha prestat o presta serveis a l’Ajuntament en unes determinades dates, segons consta en l’expedient de personal o de contractació.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
Secretaria

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-4, Taxa per expedició de documents administratius

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
Qualsevol persona interessada en l’expedient i/o tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
En termes generals es podrà demanar durant tot l'any. Per supòsits concrets s'haurà d'estar a la normativa específica reguladora.

Termini de sol·licitud:
En termes generals no n'hi ha. Per supòsits concrets s'haurà d'estar a la normativa específica reguladora.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. En tots els casos, s’haurà de tenir la condició d’interessat en l’expedient o bé actuar mitjançant representació degudament acreditada. En el cas de sol·licitud del certificat acreditatiu del silenci administratiu haurà d’haver vençut el termini màxim de

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Dades identificatives de la resolució/acte/expedient sobre el que es presenta la sol·licitud i concreció de la petició que es realitza.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
1. En el cas de sol·licitud de còpia de documents, per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 2. En el cas de sol·licitud de certificat de silenci administratiu, el termini legal és de quinze dies, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud. 3. En el cas de sol·licitud del certificat acreditatiu d'actes, resolucions o acords dels òrgans de govern i del certificat de serveis prestats a l’ajuntament, el termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-4, Taxa per expedició de documents administratius

Efectes del silenci administratiu:
En termes generals, el silenci administratiu relatiu al dret de petició té efectes desestimatoris.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: