Exercici del dret d’accés (LOPD)

Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l’Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l’origen de les dades i quines comunicacions s’han realitzat o es pretenen realitzar. En el moment de formular la sol·licitud, l’interessat pot optar pels sistemes de consulta següents, sempre que la configuració del fitxer ho permeti: – Escrit, còpia o fotocòpia tramesa per correu, certificat o no. – Correu electrònic o altres sistemes de comunicació electrònica. En qualsevol cas, la unitat que tramiti la sol·licitud pot determinar el sistema de consulta quan el que sol·licita l’interessat pertorbi la normal prestació de serveis de l’Ajuntament. Denegació d’accés: L’Ajuntament podrà denegar el dret d’accés a les seves dades de caràcter personal en els supòsits següents: – Quan ja s’ha exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, llevat que s’acrediti un interès legítim a aquest efecte (article 30.1 Decret 1720/2007). – Si hi ha perill per a la defensa de l’Estat (article 23.1 LOPD). – Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD). – Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD). – Per necessitats d’una investigació policial (article 23.1 LOPD). – Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD). – Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD). – Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 Reial Decret 1720/2007). – Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 30.2 Reial Decret 1720/2007). En tot cas, s’ha d’informar l’afectat del seu dret a demanar-ne la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l’article 18 de la LOPD.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
Informàtica

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar les dades del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Impresos:

SOL·LICITUD D'EXERCICI DEL DRET D'ACCÉS A DADES PERSONALS http://SOL·LICITUD D'EXERCICI DEL DRET D'ACCÉS A DADES PERSONALS

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
La petició s'atendrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Si l'estimació de la sol·licitud no s'acompanya de les dades sol·licitades, l'accés es farà efectiu en un màxim de 10 dies hàbils des de la comunicació d'estimació de la sol·licitud. En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini d'un mes. Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 18 de la LOPD davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: