Duplicat de rebut o d’avís de pagament de tribut

Aquest tràmit permet la sol·licitud d’un duplicat de l’avís de pagament per pagar els impostos i les taxes municipals,gestionat directament per l’Ajuntament ; o bé fer la sol·licitud de l’emissió d’un duplicat d’un rebut gestionat directament per l’Ajuntament , com a justificació del pagament

Informació general

Ambit temàtic:
Tributs i sancions

Ambit organitzatiu:
Tresoreria

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
En el cas d'un rebut, durant tot l'any. En el cas de l'avís de pagament, durant el període de pagament de cada impost o taxa.

Termini de sol·licitud:
En el cas d'un rebut, no hi ha termini. En el cas de l'avís de pagament, fins la data en què finalitza el període de pagament de cada impost o taxa.

Requisits a complir:
Ser titular de l'impost o taxa sobre el que es vol fer el tràmit, o bé manifestar la relació amb el titular i el motiu de la petició , per tal que es pugui determinar si el peticionari compleix amb la condició de interessat en l'expedient.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2, bé manifestar la relació amb el titular i el motiu de la petició

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit del duplicat de l'avís de pagament no es contempla un termini preestablert. És de caràcter immediat. En cas de justicant o certificació de pagament de deutes tributaris , un màxim de set dies

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei regualdora de les hisendes locals.

Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de Recaptació

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança general de Gestió , recaptació i inspecció de l’Ajuntament de Molins de Rei

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: