Devolució d’ingressos indeguts

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts realitzats en motiu de les obligacions tributàries o del pagament de sancions. Així mateix, quan la persona obligada consideri que la presentació d’una Autoliquidació ha donat lloc a un ingrés indegut pot instar la seva rectificació per tal d’obtenir la devolució d’aquest ingrés.

Informació general

Ambit temàtic:
Tributs i sancions

Ambit organitzatiu:
Rendes

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
El dret a sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts prescriu als 4 anys des de la data de l’ingrés indegut.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. S'ha d'haver produït un ingrés indegut, ja sigui per qualsevol de les causes següents:
- Haver realitzat un ingrés superior a l'obligació tributària.
- Haver realitzat un pagament per duplicat.
- Haver ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries una vegada transcorreguts els terminis de prescripció.
- L'Administració ha rectificat l'acte que motivava l'ingrés.
- Concórrer altres causes establertes per la normativa tributària corresponent.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi..

2. Rebut original del què es sol·licita la devolució. En cas que es tracti de pagament duplicat caldrà aportar els dos rebuts originals.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
La sol·licitud de devolució s’ha de resoldre en el termini de sis mesos comptats des de la seva presentació.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Reial decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel que es regula el Procediment per a la realització de devolucions d’ingressos indeguts de naturalesa tributària.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Si transcorregut el termini de sis mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, cal entendre que ha estat desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: