Devolució de fiances o dipòsits d’una llicència d’obra

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de fiances o dipòsits que l’Ajuntament estableix en el moment de la concessió d’una llicència d’obres. Aquests dipòsits són retinguts mentre dura l’obra i són retornats un cop fetes les comprovacions pertinents per part de l’Ajuntament.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
Edificació

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Un cop finalitzada l'obra.

Requisits a complir:
Haver finalitzat l'obra.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent: En tots els casos: Documents 1 i 3 En el cas de gestió de residus: Document 2

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Original del certificat de deposició dels residus sobrants que s’originen en l’activitat de construcció, en compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, en un dipòsit controlat. El certificat ha de ser emès pel dipòsit controlat.

3. Certificació del facultatiu director que acrediti el finiment de les obres. Aquest certificat caldrà estar visat pel Col·legi Professional corresponent en el cas que el projecte i l’assumeix hagin estat visats.

Impresos:

..DOCUMENTACIÓ A PRESENTAREDI-01v1_Instància Genèrica.pdf ../DOCUMENTACIÓ%20A%20PRESENTAR/EDI-01v1_Instància%20Genèrica.pdf

..DOCUMENTACIÓ A PRESENTAREDI-02v1_Autorització representant.pdf ../DOCUMENTACIÓ%20A%20PRESENTAR/EDI-02v1_Autorització%20representant.pdf

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància genèrica i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent. 2. L'àmbit corresponent de l'Ajuntament procedirà a fer les comprovacions prèvies per a resoldre. 3. Un cop resolta la sol·licitud, rebreu el trasllat de la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és de tres mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 42.3 de la Llei 30/1992.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
La llicència d'obres, en les seves condicions particulars, pot requerir la presentació de més documentació un cop finalitzada l'obra.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit:
Normativa urbanísca metropolitana.

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició s'entendrà desestimada (silenci negatiu).

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: