Desplaçament o instal·lació nova d’un punt de llum

Aquest tràmit permet demanar el desplaçament o la nova instal·lació d’un punt de llum a la Via Pública

Informació general

Ambit temàtic:
Via pública i mobilitat

Ambit organitzatiu:
Energia i aigua

Preu:
1. Taxa per emetre certificat i/o informe tècnic referent a la petició (50,21€) abans d'iniciar el tràmit. 2. Taxa per ocupació Via Pública (8,50€ x contenidor i dia; 5,25€ per sac i dia). 3. Impost sobre instal·lacions (3,2% del pressupost).

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
Qualsevol persona física o jurídica interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Instància genèrica. O qualsevol paper on hi consti les dades necessaries del sol·licitant.

2. Autorització del representat si escau

3. Croquis de proposta d'ubicació del desplaçament del punt de llum existent o d'ubicació d'un nou punt de llum.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET, PER e-TRAM

Documentació que cal aportar:
Es necessari la següent documentació en cas d'informe favorable.

1. Fotografies i plànol de situació de l'emplaçament.

2. Plànols indicant l'afectació dels serveis que passen pel subsòl.

3. Pressupost dels treballs a realitzar en cas de petició de la col·locació d'un nou punt de llum.

4. Aportació del comprovant de pagament del pressupost a l'empresa mantenidora d'enllumenat públic en cas de petició de desplaçament d'un punt de llum.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud. 2. Serveis tècnics analitzarà la sol·licitud i valorarà si escau una entrevista. 3. Un cop revisada sol·licitud, se us remetra la comunicació informativa adient. 4. En cas de ser favorable, aportar la documentació requerida. 5. Serveis tècnics analitzarà la documentació aportada. 6. Un cop revisada la documentació aportada, se us comunicarà la resolució de la llicència. 7. Pagament de les taxes d'ocupació de la Via Pública. 8. Certificat de correcta instal·lació emès per l'empresa manteneidora de l'enllumenat públic.

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és de 2 mesos ( l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i modificacions posteriors. Reïal decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenaces fiscals i de preus públics

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Article 43 de la LPAC

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET, PER e-TRAM

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: