Denúncia sanitària

Aquest tràmit permet presentar a l’Ajuntament una denúncia, reclamació o incidència relacionada amb les condicions de seguretat de l’activitat alimentària d’un establiment, entesa com a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament i la conservació, el transport, l’emmagatzematge, la distribució i la venda d’aliments i de productes alimentaris.

Informació general

Ambit temàtic:
Protecció i seguretat ciutadana

Ambit organitzatiu:
Salut Pública

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER CORREU ELECTRÒNIC.

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Documentació rellevant per a complementar la denúncia presentada. En cas d'aportar mostra, aquesta només serà utilitzada per completar la informació que es descriu a la sol·licitud i no serà analitzada atès que les mostres han de ser recollides conforme la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1- OMPLIR INSTÀNCIA 2- FER ARRIBAR INSTÀNCIA PRESENCIALMENT O CORREU ELECTRÒNIC

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris.

Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició. Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.

Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments

Llei 42/10, de 30 de desembre, pe rl aqu es modifica la Llei 28/2005 de mesure sanitàreis en fornmt el tabaquisme …

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER CORREU ELECTRÒNIC.

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: