Comunicació prèvia municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable. Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten a llicència. També està subjecta a comunicació prèvia d’espectacles la modificació no substancial d’un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s’hagi legalitzat mitjançant comunicació.

Informació general

Ambit temàtic:
Activitats

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Segons ordenança fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona física o jurídica que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries o, el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
La comunicació prèvia es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per obrir l’establiment o dur a terme l’activitat i prèviament al seu l’inici.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Informe urbanístic favorable. En els següents supòsits: Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.Quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d’obres no emparen expressament les obres o instal·lacions de l’activitat comunicada.

2. Informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

3. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres o bé, si és el cas, disposar de l’informe urbanístic segons procedeixi.

4. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

5. Disposar de la declaració d’impacte ambiental favorable, o de la resposta de l’Administració en el sentit que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental, en el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit.

6. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

7. Disposar de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació següent:

1. Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
- Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.- Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic en els casos que no hi hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulguin utilitzar per a un ús concret obres o edificacions existents sense un ús específic.
- Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
- Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, acompanyada de còpia del rebut vigent.

2. Projecte bàsic i/o memòria ambiental, signat per un tècnic competent (2 exemplars). En cas que no estigui visat, caldrà aportar el següent: 1.Original o còpia compulsada de la titulació acadèmica o carnet col•legial. 2.Original o còpia compulsada de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil. La documentació requerida en els punts 1. i 2. només caldrà aportar-la una vegada a l’Ajuntament per qualsevol tràmit ja que aquesta s’inclourà en un registre municipal de tècnics. Caldrà presentar-la de nou quan hagi caducat (assegurança de responsabilitat civil).

3. Certificacions ambientals específiques, si escau, relatives a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l’exterior en horari nocturn o d’altres afectacions ambientals que concorrin en l’activitat.

4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).

5. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.

6. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

7. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
- Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
- Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col•laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d’activitats, instal•lacions o establiments incloses a l’annex II d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
- En la resta d’activitats o establiments, certificat del tècnic responsable de la instal•lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d’aplicació.

8. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)

9. Si l’activitat s’ha d’emplaçar en un espai natural protegit, referència a la declaració d’impacte ambiental o a la resolució de la ponència ambiental de la Generalitat que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.

10. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

11. Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria, que no està inhabilitat.

12. Certificació FAVORABLE, emesa pel tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen al projecte o memòria ambiental o documentació tècnica presentada, així com el compliment dels requisits ambientals.

13. Certificació FAVORABLE, emesa pel tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen al projecte o memòria ambiental o documentació tècnica presentada, així com el compliment dels requisits ambientals.

14. Declaració responsable que l'establiment o activitat compleix els requisits establerts en el Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

15. Certificat favorable de prevenció i seguretat en matèria d'incendis d'acord amb la Llei 3/2010

16. Questionari de l'activitat degudament omplert 17. Resguard acreditatiu d'haver pagat la taxa corresponent

18. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l'activitat.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Instància comunicació 2. Comprovació documentació 3. Assabentat comunicació

Termini de resolució:
No hi ha resolució. Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audièn

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança municipal d’intervenció en espectacles públics i activitats recreatives.

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: