Comunicació prèvia d’obertura i ús de centres de culte

Aquest tràmit permet a les persones físiques o jurídiques comunicar a l’ajuntament l’obertura de centres de culte, tant de titularitat pública com privada, que tinguin per finalitat la realització continuada en el temps d’activitats de culte quan els espais útils per al culte no superin els cent metres quadrats i l’aforament previst no superi les noranta persones.

Informació general

Ambit temàtic:
Activitats

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Segons ordenances fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
En el cas de presentar un recurs d'alçada o un recurs potestatiu de reposició, el termini per a la interposició del recurs és d'un mes, si l'acte fos exprés o, si no ho fos, de tres mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la seva normativa específica, es produeixin els efectes del silenci administratiu. Transcorreguts aquests terminis sense haver-se interposat el recurs, la resolució serà ferma amb caràcter general.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Disposar d'un espai útil amb superfície inferior a 100 m².

2. Aforament previst inferior a les noranta persones.

3. Els edificis i locals destinats a centres de culte han de comptar amb les mesures de seguretat mínimes a les persones usuàries, especificades en el Reglament de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

4. Els centres de culte han de complir les condicions mínimes de salubritat i accessibilitat (estanqueïtat i aïllament, ventilació i condicionament d’aire, serveis sanitaris, etc.), especificades en el Reglament de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

5. Els edificis i locals destinats a centre de culte han de disposar de les mesures d’aïllament acústic suficients per garantir la prevenció de molèsties cap a l’exterior, tant les que es puguin propagar per mitjans aeris com estructurals.

6. Acreditar la inscripció en el registre estatal d’entitats religioses, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 16/2009, del 22 de juliol.

7. Certificat de compatibilitat urbanística

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació següent:

1. comunicació d’acord amb el model normalitzat 2 Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

2. Acreditació que l'església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent.

3. Declaració responsable de subscriure una assegurança de responsabilitat civil abans de l'inici de les activitats del centre de culte.

4 projecte bàsic i/o memòria ambiental, signat per un tècnic competent (2 exemplars). En cas que no estigui visat, caldrà aportar el següent: 1.Original o còpia compulsada de la titulació acadèmica o carnet col·legial. 2.Original o còpia compulsada de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil. La documentació requerida en els punts 1. i 2. només caldrà aportar-la una vegada a l’Ajuntament per qualsevol tràmit, ja que s’inclourà en un registre municipal de tècnics. Caldrà presentar-la de nou quan aquesta hagi caducat (assegurança de responsabilitat civil).

5. Previsió de l'aforament que l'activitat o activitats pot comportar.

6. Certificació tècnica emesa per personal tècnic competent que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i que compleixen els requeriments legals exigibles.

7. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi

8. Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria, que no està inhabilitat

9. Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.

10. Certificació FAVORABLE, emesa pel tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen al projecte o memòria ambiental o documentació tècnica presentada, així com el compliment dels requisits ambientals.

11. Certificació FAVORABLE, emesa per entitat col·laboradora de l’administració o EAC, en virtut de la incidència específica de l’activitat en el medi ambient (emissions a l’atmosfera, sorolls, vibracions, lluminositat, aigües residuals, caracterització de determinats residus, instal·lacions de radiocomunicació), que acredita que es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa sectorial.

12. Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent.

13. Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper.

14. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Instància comunicació 2. Comprovació documentació 3. Assabentat comunicació

Termini de resolució:
L'òrgan competent disposa de quatre mesos per emetre resolució i notificar les corresponents sol·licituds de llicència municipal d'obertura i d'ús de centres de culte, comptats des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació. A petició de les persones interessades, la notificació es podrà realitzar per mitjans telemàtics. L'òrgan competent pot acordar motivadament, justificant-ne l'excepcionalitat, l'ampliació del termini indicat en l'apartat anterior, que no podrà ser superior a dos mesos. Aquest acord ha de ser notificat a les persones interessades. Prorrogat el termini, no és possible acordar una nova pròrroga. (Art. 29.2 i 29.3 Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa.

Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.

Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: