Comunicació prèvia d’activitats innocues

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d’una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici. Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) ni a la Llei 11/2009, però que, o bé figuren als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o bé presenten risc d’incendi.

Informació general

Ambit temàtic:
Activitats

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Segons ordenances fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
La comunicació prèvia d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.

2. Informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

3. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

4. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

5. Obtenció de la corresponent autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.

6. Disposar de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.

7. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació següent:

1. Comunicació d’acord amb el model normalitzat. En cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

2. Projecte bàsic i/o memòria ambiental, signat per un tècnic competent (2 exemplars). En cas que no estigui visat, caldrà aportar el següent: 1.Original o còpia compulsada de la titulació acadèmica o carnet col·legial. 2.Original o còpia compulsada de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil. La documentació requerida en els punts 1. i 2. només caldrà aportar-la una vegada a l’Ajuntament per qualsevol tràmit, ja que s’inclourà en un registre municipal de tècnics. Caldrà presentar-la de nou quan aquesta hagi caducat (assegurança de responsabilitat civil).

3. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).

4. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.

5. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

6. Certificat FAVORABLE de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010

7. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)

8. La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

9. Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria, que no està inhabilitat.

10. Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.

11. Qüestionari de l’activitat degudament omplert.

12. En el cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb les condicions i contingut determinats al Decret 136/2009.

13. Certificació FAVORABLE, emesa pel tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte o memòria ambiental o documentació tècnica presentada, així com el compliment dels requisits ambientals.

14. Certificació FAVORABLE, emesa per entitat col·laboradora de l’administració o EAC, en virtut de la incidència específica de l’activitat en el medi ambient (emissions a l’atmosfera, sorolls, vibracions, lluminositat, aigües residuals, caracterització de determinats residus, instal•lacions de radiocomunicació), que acredita que es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa sectorial.

15. Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent.

16. Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper.

17. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Instància comunicació 2. Comprovació documentació 3. Assabentat comunicació

Termini de resolució:
No hi ha resolució. La comunicació prèvia d’obertura presentada d’acord al que estableix la normativa vigent és eficaç des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. Un cop efectuada la comunicació prèvia d’obertura per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat comunicada al Registre municipal d’activitats, sens perjudici del que pugui resultar de les comprovacions corresponents. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Tractant-se d’activitats en establiments no permanents desmuntables caldrà obtenir acta de control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d’una eca que acrediti la inspecció del muntatge i la comprovació del seu funcionament.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: