Comunicació prèvia ambiental d’activitats incloses a l’annex III de la LPCAA

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d’una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici. Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infrastructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

Informació general

Ambit temàtic:
Activitats

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Segons ordenaces fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la represntació amb la qual s'actua.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Informe urbanístic favorable. En els següents supòsits: Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.Quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d’obres no emparen expressament les obres o instal·lacions de l’activitat comunicada.

2.Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

3. Obtenció de l’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només la certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

4.Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.

5. Disposar de la declaració d’impacte ambiental favorable, o de la resposta de l’Administració en el sentit que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental, en el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit.

6.Obtenció de la corresponent autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.

7. Obtenció de la llicència o presentació de la declaració responsable en matèria de comerç per als establiments inclosos als articles 18 i 19 del Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials, en cas que no hi hagi obres.

8.Obtenció de l’informe favorable del Departament competent en matèria de ramaderia sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes si es tracta d’activitats ramaderes.

9.Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

10. Disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si s'escau.

11. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar les dades del llistat següent:

1. Comunicació prèvia ambiental d’acord amb el model normalitzat.

2. Projecte bàsic i/o memòria ambiental, signat per un tècnic competent (2 exemplars). En cas que no estigui visat, caldrà aportar el següent: 1.Original o còpia compulsada de la titulació acadèmica o carnet col·legial. 2.Original o còpia compulsada de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil. La documentació requerida en els punts 1. i 2. només caldrà aportar-la una vegada a l’Ajuntament per qualsevol tràmit ja que aquesta s’inclourà en un registre municipal de tècnics. Caldrà presentar-la de nou quan hagi caducat (assegurança de responsabilitat civil).

3. Certificació FAVORABLE, emesa pel tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen al projecte o memòria ambiental o documentació tècnica presentada, així com el compliment dels requisits ambientals.

4. Certificació FAVORABLE, emesa per entitat col•laboradora de l’administració o EAC, en virtut de la incidència específica de l’activitat en el medi ambient (emissions a l’atmosfera, sorolls, vibracions, lluminositat, aigües residuals, caracterització de determinats residus, instal•lacions de radiocomunicació), d’acord amb el desenvolupament reglamentari de la Llei 20/2009, que acredita que es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa.

5. Informe urbanístic favorable

6. Declaració d’impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d’impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau.

7. Certificat FAVORABLE de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010.

8. Pla de dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

9. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal).

10. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.

11. Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/20111

12. Declaració responsable en matèria de comerç pels establiments subjectes al Decret Llei 1/2009, si no s’ha presentat amb la llicència o comunicació.

13. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

14. Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l’activitat, si escau.

15. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

16. Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria i que no està inhabilitat.

17. Qüestionari de l’activitat degudament omplert. 18. Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Instància comunicació 2. Comprovació documentació 3. Assabentat comunicació

Termini de resolució:
No hi ha resolució. Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia ambiental, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: