Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d’una comunicació prèvia.

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol (llicència o comunicació prèvia) que l’habilitava per exercir l’activitat. Les llicències i els efectes que atorguen les comunicacions prèvies són transferibles mitjançant aquesta comunicació a l’Ajuntament, que serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o la comunicació prèvia. No es poden transmetre les llicències ni els efectes de les comunicacions prèvies quan siguin objecte d’un procediment d’inspecció o comprovació i control, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats. Tampoc es poden transmetre les llicències ni els efectes de les comunicacions prèvies quan es troben subjectes a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la llicència o la validesa de la comunicació prèvia.

Informació general

Ambit temàtic:
Activitats

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Segons ordenances fiscals.

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La formalitzen (la signen) conjuntament el transmitent i el nou adquirent del títol municipal que habilita per exercir l’activitat. En cas d’actuar mitjançant representant legal s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Disposar, per l’anterior titular transmitent, la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar els documents indicats a continuació:

1. DNI del titular o document de traspas signat davant notari

2. DNI Adquirent

3.Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat, amb Declaració Responsable, a signar davant funcionari.

4. En cas d’actuar com a representant legal, caldrà aportar tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.-

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Sol·licitud de dia i hora per canvi de nom aportant la documentació necessària 2. Signatura davant funcionari 3. Assabentat de canvi de nom

Termini de resolució:
Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment. En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l'Ajuntament, serà suficient que l'adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia. Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugyui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Ambiental i no classificades: • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. • Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública. :• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Espectacles: • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. • Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: