Comunicació de primera ocupació i retorn d’avals

Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. Simultàniament s’acordarà el retorn dels avals dipositats.

Informació general

Ambit temàtic:
Urbanisme, obres i habitatge

Ambit organitzatiu:
Edificació

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
La comunicació es presenta un cop finalitzades les obres.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Certificat final d'obres, subscrit pel facultatiu director de les mateixes, visat pel col·legi professional corresponent i que acrediti la data del finiment de les obres, que s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors del mateix aprovades expressament per l'Ajuntament i les condicions imposades, i que l'edificació està en condicions d'ésser utilitzada.

3. Acreditació de la liquidació de les taxes.

4. Certificat de recepció de residus, lliurat per un gestor autoritzat.

Impresos:

..DOCUMENTACIÓ A PRESENTAREDI-01v1_Instància Genèrica.pdf ../DOCUMENTACIÓ%20A%20PRESENTAR/EDI-01v1_Instància%20Genèrica.pdf

..DOCUMENTACIÓ A PRESENTAREDI-02v1_Autorització representant.pdf ../DOCUMENTACIÓ%20A%20PRESENTAR/EDI-02v1_Autorització%20representant.pdf

Codi imprès:

EDI-01v1

EDI-02v1

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància genèrica i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent. 2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud. 3. L'àmbit corresponent de l'Ajuntament procedirà a fer les comprovacions prèvies per a resoldre. 4. Un cop resolta la sol·licitud, rebreu el trasllat de la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.

Termini de resolució:
No hi cap tipus de resposta.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
La llicència d'obres, en les seves condicions particulars, pot requerir la presentació de més documentació un cop finalitzada l'obra.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Normativa local que afecta al tràmit:
Normativa urbanística metropolitana.

Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Efectes del silenci administratiu:
Si en el termini d'un mes no s'ha requerit cap esmena, s'entendrà legitimada l'ocupació de l'immoble, sense perjudici de que es pugui incoar expedient disciplinari si les obres no s'ajustaven a la llicència.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca:
Comunicació de primera ocupació.

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: