Comunicació de l’existència de vehicles abandonats a la via pública

Aquest tràmit permet comunicar l’existència d’algun vehicle amb símptomes d’abandonament a la via pública.

Informació general

Ambit temàtic:
Via pública i mobilitat

Ambit organitzatiu:
Governació

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei) TELEMÀTICAMENT Des de la web de l'Ajuntament a tràmits per internet: retirada de vehicles de la via pública

Documentació que cal aportar:
No es requereix aportar cap documentació, però si que s'haurà d'indicar la matricula i model del vehicle, on esta estacionat i el temps aproximat que porta.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Es comprovarà si compleix el que està establert a l'article 74 de l'Ordenança de Convivència Vilatana i l'estat administratiu del vehicle (si té assegurança, ITV passada, precintes o embargs sobre el vehicle....) 2. Si es considera que és un vehicle abandonat s'obrirà expedient administratiu. 3. Es comunicarà al titular del vehicle que el seu vehicle té símptomes d'abandonament. 4. Si el titular no regularitza la situació del vehicle es retirarà i ingressarà al dipòsit municipal de vehicles.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

RDL 339/1990, de 02 de març, pel que s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança de Convivència Vilatana

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei) TELEMÀTICAMENT Des de la web de l'Ajuntament a tràmits per internet: retirada de vehicles de la via pública

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: