Comunicació de les fases d’execució d’una obra i sol·licitud d’inspecció

Aquest tràmit consisteix en la comunicació a l’Ajuntament de les diferents fases d’execució de les obres per part del titular d’una llicència d’obres majors. A nivell general, les fases d’execució d’una obra són: – Comunicació de l’acabament de l’estructura corresponent al sostre i sol·licitud de primera inspecció. – De la planta baixa en les obres de nova planta. – De la primera que s’addicioni en obres d’ampliació. – Comunicació de l’acabament de la coberta d’aigües i sol·licitud de segona inspecció. – Comunicació de l’acabament de les obres i sol·licitud de tercera inspecció.

Informació general

Ambit temàtic:
Urbanisme, obres i habitatge

Ambit organitzatiu:
Edificació

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
La comunicació de l'acabament de la 1a o la 2a fase s'ha de presentar amb 5 dies d'antelació a la data prevista per a l'acabament. La comunicació de l'acabament de les obres s'ha de presentar en el termini màxim de 15 dies des de la conclusió.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Segons la fase d'execució, cal aportar els documents indicats a continuació:
- Per l'acabament de la 1a i 2a fase cal aportar: Document 1 i 2.
- Per l'acabament de les obres: Documents 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Número d'expedient i fase conclosa.

3. Certificat expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pel corresponent Col·legi Oficial, on s'acrediti la data de finalització, que aquestes s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat i les modificacions autoritzades i que estan en condicions de ser utilitzades. En el certificat final d'obra: a) El director/a de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les mateixes i controlat quantitativament i qualitativa la construcció i la qualitat d'allò edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció. b) El director/a de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, estant aquest en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d'ús i manteniment.

4. Relació dels controls realitzats durant l'exercici de l'obra i els resultats.

5. Plànols acotats, a escala 1:50 o 1:100, de la realitat de la fonamentació efectuada, amb indicació precisa de les seves característiques, dimensions, cotes de suport sobre el terreny i fatigues de treball i admissibilitat en les diverses superfícies de suport, així com de les xarxes de claveguerons, arquetes i sifons enterrats o no deixats vists, amb les especificacions suficients per localitzar-los fàcilment.

6. Si es realitzen modificacions del projecte durant l’execució de les obres, al finalitzar-les caldrà presentar els plànols actualitzats amb una memòria en la que consti una descripció dels canvis i la justificació de la normativa, aportant el contingut del projecte en suport informàtic (format PDF) juntament amb la declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.

7. Certificat de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, de la Generalitat de Catalunya, que acrediti la presentació del projecte tècnic de la infraestructura comuna de telecomunicacions i el butlletí d’instal·lació que acrediti que la instal·lació s’ajusta al projecte tècnic.

8. Declaració cadastral de nova construcció.

9. Carta de pagament de la taxa de primera ocupació, si s'escau.

10. Carta de pagament de la taxa establerta per l’entrada de vehicles a través de les voreres, si s'escau.

11. Acta de comprovació i certificat d’homologació de l’ascensor, si s'escau.

12. Certificat de qualitat i especificacions tècniques de la instal·lació del sistema d’aprofitament d’energia solar i contracte de manteniment de la instal·lació del sistema d’aprofitament d’energia solar, si s'escau.

Impresos:

..DOCUMENTACIÓ A PRESENTAREDI-01v1_Instància Genèrica.pdf ../DOCUMENTACIÓ%20A%20PRESENTAR/EDI-01v1_Instància%20Genèrica.pdf

..DOCUMENTACIÓ A PRESENTAREDI-02v1_Autorització representant.pdf ../DOCUMENTACIÓ%20A%20PRESENTAR/EDI-02v1_Autorització%20representant.pdf

Codi imprès:

EDI-01v1

EDI-02v1

Tràmit pas a pas:
Per l'acabament de la 1a i 2a fase: 1. Empleneu la instància genèrica i adjunteu-hi la documentació corresponent segons la fase d'execució. 2. L'Ajuntament procedirà a efectuar la inspecció corresponent. Per l'acabament de les obres: 1. Empleneu la instància genèrica i adjunteu-hi la documentació corresponent segons la fase d'execució. 2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes corresponents. 3. Des de l'àmbit corresponent procediran a fer la inspecció i l'informe. Si l'informe és favorable o desfavorable s'aprovarà o es denegarà per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. 4. L'àmbit corresponent procedirà a resoldre la vostra comunicació i traslladar-vos l'acord al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
La llicència d'obres, en les seves condicions particulars, pot requerir la presentació de més documentació un cop finalitzada l'obra.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit:
Normativa Urbanística Metropolitana.

Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: