Comunicació de baixa d’una activitat econòmica

Aquest tràmit permet comunicar a l’Ajuntament el cessament d’una activitat temporalment o definitivament. En la comunicació, la persona titular de l’activitat ha d’acreditar que ha pres les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l’activitat ha quedat reduïda al mínim. Les activitats incloses en l’annex I, II o III de la Llei 20/2009 cal que en la comunicació de cessament de l’activitat el titular declari que: 1. No hi ha presència de productes tòxics o perillosos ni de residus de qualsevol mena o que, d’haver-n’hi hagut han estat evacuats o eliminats. 2. Que ni el sòl ni les aigües subterrànies resten contaminades o que, d’haver-hi estat, s’ha descontaminat d’acord amb la normativa específica. 3. Les intal·lacions envers el veïnat i el seu entorn físic romanen en bon estat. 4. S’han pres les mesures de vigilància i control posteriors al cessament que corresponen segons la normativa sectorial d’aplicació.

Informació general

Ambit temàtic:
Treball, empresa i autoocupació

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Còpia de la Declaració Censal de baixa de l'Agència Tributària (model 036), o bé la còpia de la baixa de l'Impost d’Activitats Econòmiques si l'activitat està sotmesa a aquest impost.

3. Declaració responsable de conformitat amb l’article 66 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i per tractar-se d’una activitat inclosa en l’annex I, II o III d’aquesta llei, que he pres les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l’activitat ha quedat reduïda al mínim.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: