Certificat i volant d’empadronament

Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l’empadronament de: a) una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència en diferents domicilis del municipi amb anterioritat), b) diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant o certificat col·lectiu) c) o, una persona difunta que residia en un domicili

Informació general

Ambit temàtic:
Padró d'habitants

Ambit organitzatiu:
OAC

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Estar o haver estat empadronat al municipi.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Documentació que cal aportar:
El document a aportar en tots els casos és: Document 1. En cas de sol•licituds referides a persones que consten de baixa per defunció, cal aportar documentació complementària: Document 2.

1. Document identificatiu original i vigent de la persona interessada (DNI, o document d'identitat dels estats membres de la Unió Europea i Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers, o Targeta de Residència, o Passaport, o permís de conduir).

2. Documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol•licitant.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
En cas de volant d’empadronament: 1. Presenteu la documentació descrita a l’apartat corresponent. 2. Si la documentació és correcta se us lliurarà el volant d’empadronament. En cas de certificat d’empadronament: 1. Presenteu la sol•licitud i la documentació requerida. 2. Si la documentació és correcta, s’emetrà el certificat d’empadronament i s’enviarà d’acord amb la forma de tramesa sol•licitada.

Termini de resolució:
El tràmit per a l’obtenció de volant d’empadronament és de resolució immediata. En cas de sol·licitud de certificat d’empadronament, el termini legal per a la seva resolució és de tres mesos a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Com a norma general, els certificats i els volants d’empadronament emesos tenen una validesa de tres mesos. El volant d’empadronament és suficient per a múltiples finalitats, però hi ha tràmits (judicials, notarials ...) que requereixen l’acreditació fefaent de l’empadronament mitjançant certificat.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial. Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial. Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Resolució de 9 d'abril de 1997, per la qual es disposa la publicació de la Resolució d’1 d’abril, de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització del Padró municipal. per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró Municipal.

Resolució de 21 de juliol de 1997, per la qual es disposa la publicació de la Resolució del 4 de juliol de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització del Padró municipal.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: