Certificat de l’acte comprovació en matèria d’incendis

Aquest tràmit permet obtenir el certificat de l’acte de comprovació en matèria de prevenció d’incendis que es presenta conjuntament amb la documentació a presentar la comunicació prèvia d’una activitat o previ a l’inici de l’activitat que disposa de llicència.

Informació general

Ambit temàtic:
Salut pública i Medi Ambient

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini d’aplicació:
Prèviament a l’inici de l’activitat

Necessita complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Per les activitats incloses als anexes de la Llei 3/2010, el certificat de l'acte de comprovació l'ha d'emetre una Entitat Col·laboradora de l'Administració.

2. Per les activitat no incloses als anexes de la Llei 3/2010, el certificat de l'acte de comprovació l'ha d'emetre un tècnic competent.

Passos i resposta

Es sol·licita el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Certificat lliurat pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la memòria tècnica presentada.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable d’actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta els tràmits:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta els tràmits: -

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini d’un mes sense que s’hagi emès el certificat el titular podrà iniciar l’activitat sense perjudici dels efectes que es puguin derivar de l’acte de comprovació quan es dugui a terme.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Es sol·licita el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • Correu electrònic:
  • Pàgina web: