Certificat d’antiguitat i legalitat

Aquest tràmit permet certificar l’antiguitat de l’edificació existent en una finca segons les dades que disposa aquest Ajuntament. Aquestes dades corresponen a les llicències d’obres sol·licitades pels titulars de la finca al llarg de la seva història així com les entitats que la conformen o fins i tot les seves superfícies, sempre hi quan s’especifiquin en la llicència. Pel que correspon al concepte de legalitat es certifica si a sobre d’una finca en concret existeix constància de cap expedient de disciplina urbanística. El certificat constata les dades de les Llicències d’Edificació del que consta als arxius municipals.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
Edificació

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-4, Taxa per expedició de documents administratius

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal que la persona acrediti la seva representativitat legal per realitzar la tramitació de l’expedient, com pot ser una còpia del rebut de l’IBI, contracte de compra-venda, etc.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Especificar la referència cadastral de l'edifici o de l'entitat per la què es sol·licita el certificat en cas d'haver-hi divisió horitzontal (p.ex.: rebut IBI).

3. Aportar fotografia actual de façana de la finca.

4. Per tal de realitzar una cerca a l’Arxiu Municipal cal facilitar nota simple del Registre de la Propietat de la primera inscripció registral d'obra nova on es pugui determinar els primers propietaris, nom del promotor o any de construcció de la finca o entitat per la què es sol·licita el certificat.

Impresos:

..DOCUMENTACIÓ A PRESENTAREDI-01v1_Instància Genèrica.pdf ../DOCUMENTACIÓ%20A%20PRESENTAR/EDI-01v1_Instància%20Genèrica.pdf

..DOCUMENTACIÓ A PRESENTAREDI-02v1_Autorització representant.pdf ../DOCUMENTACIÓ%20A%20PRESENTAR/EDI-02v1_Autorització%20representant.pdf

Codi imprès:

EDI-01v1

EDI-02v2

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància genèrica i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent. 2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes corresponents. 3. L'Ajuntament us farà arribar el certificat.

Termini de resolució:
Un mes des de la seva sol·licitud.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme

Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-4, Taxa per expedició de documents administratius.

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: