Canvi de titularitat de llicència de venda no sedentària

Aquest tràmit permet transmetre la titularitat de la concessió per a l’explotació d’una activitat comercial dins del mercat municipal per: – acte “inter vivos” (en vida del titular) – acte “mortis causa” (a la mort del titular), autorització per efectuar la cessió de l’espai o espais de venda a favor seu.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Segons la situació:
- Acte "inter vivos" (en vida del titular)- l'antic i el nou titular de la concessió o els representants en qui deleguin, de manera conjunta. Sempre i quan s'estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat social, incloses les de l'Ajuntament.
- Acte "mortis causa" (a la mort del titular)
- aquella persona que es considera i resulti ser la legítima successora de la persona titular difunta ha de sol·licitar a l'Ajuntament. Sempre i quan s'estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat social, incloses les de l'Ajuntament.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Segons el cas: Acte "inter vivos" (en vida del titular): sempre i quan hagin transcorregut 2/5 anys des de l'atorgament de la concessió, amb excepció dels supòsits de jubilació, malaltia greu del concessionari o causes econòmiques de força major, sempre que estiguin provades documentalment, i que en qualsevol cas, requeriran l’autorització expressa de l'Ajuntament. Acte "mortis causa" (a la mort del titular): dins del termini màxim d'un any després de la defunció del titular.

Requisits a complir:
Segons el cas, cal complir els requisits indicats a continuació: Titular actual de la llicència: Requisits 1 i 2 Nou titular: Requisit 3

1. Estar al corrent de pagament dels tributs i taxes municipals.

2. Han d'haver passat almenys 2/5 anys des que li va ser atorgada la llicència (excepte en cas de defunció o per impossibilitat física)

3. Complir els requisits sobre incompatibilitat i incapacitat establerts a la Llei de Contractes del Sector públic

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h A l'Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Pl.Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. En cas que es tracti d'acte de transmissió "mortis causa" (a la mort del titular), cal aportar la documentació complementària següent: Document 9, 10, 11 i 12.

1. Dades identificatives de la persona titular actual de la concessió (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Dades identificatives de la persona/es a qui es traspassa la concessió (física-DNI/NIE o en cas de personalitat jurídica aportar el NIF).

3. Títol de la concessió administrativa.

4. Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'Associació de comerciants del mercat.

5. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

6. Declaració jurada del cedent i del cessionari si ja és titular d'un espai de venda, de no estar comprés en cap de les causes de prohibició de contractar amb l’Administració recollides en la legislació de contractes amb les Administracions Públiques i l

7. Còpia document privat de traspàs entre el cedent i cessionari.

8. A més, en el cas de no haver transcorregut els 2/5 anys des de l'atorgament de la concessió: documentació justificativa de les circumstàncies.

9.Certificació del registre d'actes d'últimes voluntats.

10. Testimoni literal de la declaració d'hereus "ab intestat" o testament del causant.

11. Inventari de béns i acceptació de l'herència.

12. Document justificatiu de tenir sol·licitada o feta la liquidació de l'impost sobre successions i donacions, o un altre que el substitueixi.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registre petició de canvi de denominació 2.La Direcció de Mercats emet informe. 3.Informe jurídic 4.El Departament de Fira, Comerç, Consum i Turisme emet, en base a l'informe de la Direcció de Mercats i vist l'informe jurídic, proposta de Decret d'Alcaldia. 5.Dictar decret d’Alcaldia. 6.Efectuar la modificació al padró fiscal del mes següent. 7.Notificar el trasllat de la resolució a la persona interessada. 8.Fi del procediment

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament de la venda no sedentària del mercat ambulant

Ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial dels terrenys d’ús públic (C-8)

Efectes del silenci administratiu:
Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h A l'Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Pl.Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: