Canvi de denominació o d’activitat de la llicència de venda no sedentària

Procediment administratiu a través del qual es podrà autoritzar, prèvia instància de la persona interessada, el canvi de denominació o d’activitat per a una llicència de venda no sedentària. Per tal que s’autoritzi el canvi, caldrà un informe favorable de l’Ajuntament degudament motivat per les raons següents: – Pèrdua de demanda de l’article autoritzat. – Sobresaturació en la venda d’articles determinats – Incorporació d’articles de venda inexistents en el Mercat. – Qualsevol altre aspecte d’interès municipal.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Caldrà ser titular d’una llicència de venda no sedentària en els Encants Municipals de Molins de Rei.

Període de l'any en què es pot demanar:
El tràmit es pot iniciar en qualsevol moment.

Termini de sol·licitud:
Tres mesos

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h A l'Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Pl.Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
En tots els casos: Document 1 En cas de persona física: Document 2 En cas de persona jurídica: Document 3 En cas d’actuar en representació: Documents 4 i 5

1. Sol·licitud de modificació de llicència de venda no sedentària en el Mercat dels Encants

2. DNI o NIE

3. CIF

4. Document d’identitat de la persona representant (DNI, NIE o passaport)

5. Documentació acreditativa de la representació

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registre petició de canvi de denominació 2.La Direcció de Mercats emet informe. 3.Informe jurídic 4.El Departament de Fira, Comerç, Consum i Turisme emet, en base a l'informe de la Direcció de Mercats i vist l'informe jurídic, proposta de Decret d'Alcaldia. 5.Dictar decret d’Alcaldia. 6.Efectuar la baixa al padró fiscal del mes següent. 7.Notificar el trasllat de la resolució a la persona interessada. 8.Fi del procediment

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003). Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre (DOGC núm. 1748, de 21/05/1993).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (núm. 285, de 27/11/1992).

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23/06/1995).

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, 02/02/1988).

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament de la venda no sedentària del mercat ambulant (BOPB núm. 222, de 15/09/2007).

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h A l'Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Pl.Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: