Canvi de denominació o d’activitat de concessió d’establiment del Mercat Municipal

Procediment administratiu mitjançant el qual es tramita el canvi de denominació o activitat d’una concessió administrativa del Mercat Municipal. El canvi de denominació es podrà autoritzar, prèvia instància de la persona interessada, sempre i quan hi hagi informe favorable de l’Ajuntament degudament motivat per les raons següents: – Pèrdua de la demanda de l’article autoritzat – Sobresaturació en la venda d’articles determinats – Incorporació d’articles de venda inexistents en el Mercat. – Ampliació de l’establiment mitjançant l’adquisició del contigu, per a unificació de venda, sempre que no es produeixin les situacions previstes en els apartats primer i segon, i no es superi amb l’ampliació la limitació de mòduls establerta al Reglament de Mercat Municipal – Qualsevol altre aspecte d’interès municipal

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Segons el que estableix l’ordenança fiscal que regula la taxa per les prestacions de serveis al Mercat Municipal (C-12).

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Concessionaris del Mercat Municipal

Període de l'any en què es pot demanar:
El tràmit es pot iniciar en qualsevol moment

Termini d’aplicació:
Tres mesos

Necessita complir:
Ser concessionari/a d’un establiment al Mercat Municipal.

Passos i resposta

Es sol·licita el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h A l'Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Pl.Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
En tots els casos: Document 1 En cas de persona física: Document 2 En cas de persona jurídica: Document 3 En cas d’actuar en representació: Documents 4 i 5

1. Sol·licitud de canvi de denominació o activitat de concessió administrativa del mercat municipal

2. DNI o NIE

3. CIF

4. Document d’identitat de la persona representant (DNI, NIE o passaport)

5. Documentació acreditativa de la representació

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registre d'entrada de la petició. 2.Comunicar la presentació de la sol•licitud de canvi d'activitat a l'Associació de Venedors del Mercat Municipal, amb la finalitat que puguin formular les consideracions que estimin oportunes, i incorporar les al•legacions a l’expedient, si escau. 3.La Direcció de Mercats emet informe al respecte. 4.Elaboració de l'informe jurídic. 5.Emetre informe proposta de decret. 6.Dictar decret d’Alcaldia. 7.Notificar trasllat a la persona interessada, amb liquidació de la taxa, si escau. 8.Modificar la tarifa aplicable al padró del mes següent a l’efectivitat del canvi, en cas que procedeixi. 9.Fi del procediment.

Termini de resolució:
3 mesos

Responsable d’actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta els tràmits:
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, 02/02/1988).

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066, de 23/06/1995).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (núm. 285, de 27/11/1992).

Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

Normativa local que afecta els tràmits:
Reglament del Mercat Municipal de Molins de Rei (BOPB núm. 222, de 15/09/2007).

Ordenança fiscal que regula la taxa per les prestacions de serveis al mercat municipal (C-12) (BOPB de 29/12/2011).

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Es sol·licita el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h A l'Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Pl.Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • Correu electrònic:
  • Pàgina web: