Bonificació de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Aquest tràmit permet demanar la bonificació de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 1.- Bonificació del 10% per les obres de nova planta o reforma en què no s’utilitzi per cap concepte el PVC 2.- Bonificació del 95% de la taxa corresponent les obres de restauració, reparació i rehabilitació d’edificis inclosos en el catàleg del patrimoni històric i arquitectònic de Molins de Rei, sempre i quan no s’alteri la forma i tipologia dels edificis, ni els elements que hagin motivat la seva catalogació. 3.- Bonificació del 95% de la taxa corresponent les obres d’embelliment, reparació i rehabilitació de façanes i mitgeres al descobert d’edificis existents, independentment del pressupost d’execució material que tingui aquesta obra. Aquesta bonificació només s’aplicarà a l’import que correspongui als conceptes anteriorment especificats, i en cap cas a altres obres de reforma o rehabilitació de l’edifici que s’incorporin al mateix projecte d’obres. 4.- Bonificació del 95% de la taxa corresponent les obres derivades del canvi de sistema de subministrament de l’aigua d’aforament a comptador, independentment del pressupost d’execució material que tinguin aquestes obres. 5.- Bonificació del 90% de la taxa corresponent les obres derivades de la instal•lació d’ascensors en edificis existents d’habitatge plurifamiliar, en els quals hi hagi constituïda la corresponent comunitat de propietaris o estiguin en règim de lloguer. 6.- Bonificació del 90% de la taxa les obres que calgui realitzar en edificis d’habitatges existents per adaptar-los, total o parcialment, a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, independentment del pressupost d’execució material que tinguin aquestes obres. 7.- Bonificació del 90% de la taxa les obres i instal•lacions derivades de la reparació o reconstrucció dels edificis afectats per incendis, enfonsaments o elements naturals, sempre que el sinistre no tingués l’origen en la mala conservació de l’edifici. 8.- Bonificació del 10% de la taxa, aquelles empreses de nova implantació de l’activitat a la vila, que operin en un sector d’alt valor afegit fent activitats de intvestigació io desenvolupament dels següents àmbits: – Tecnologies de la informatica i la comunicació – Ciencies de la vida i la salut – Sostenibilitat i Medi Ambient – Serveis a l’aeronautica 9.- Bonificació del 10% de la taxa, aquelles empreses de nova creació de l’activitat a la vila, que el promotor acrediti que abans de l’activitat econòmica portava un any o més en situació d’atur, o que tingui 30 anys o menys.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
Rendes

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Mentre no hagi prescrit el dret a demanar-la

Requisits a complir:
Cal complir amb els següents requisists: Per a la bonificació del supòsit 1 de l'apartat "Descripció", cal complir amb el requisit 1 Per a les bonificacions dels supòsits 2 a 7 de l'apartat "Descripció", cal complir amb el requisit 2 Per a la bonificació del supòsit 8 de l'apartat "Descripció", cal complir amb requisit 2

1. Els interessats que desitgin gaudir d’aquesta bonificació hauran d’abonar la totalitat de la taxa al presentar la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia i, al finalitzar l’obra, demanar per escrit la devolució de la quantia corresponent a la bonificació, acreditant la no utilització del PVC en la construcció. Per a procedir a la devolució caldrà un informe del Negociat d’Obres, en el qual es confirmi el compliment d’aquests extrems.

2. Els subjectes passius de l’impost que considerin que l’obra a realitzar reuneix els requisits per poder gaudir d’alguna de les bonificacions dels apartats 2 al 7 l’aplicaran en la declaració-liquidació o l’autoliquidació, i presentaran la documentació acreditativa.

3. Per aplicarla bonificació 8 caldrà informe previ favorable de la Regidoria d’Empresa sobre la inclusió del projecte en els sectors d’alt valor afegit més amunt relacionats. El 10% s’aplicarà només sobre la part de l’establiment dedicat al projecte inclòs en el sector d’alt valor afegit.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
La que acrediti el compliment dels requisits de l’apartat anterior.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
La sol·licitud de bonificació s’ha de resoldre en el termini de sis mesos comptats des de la seva presentació.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Les bonificacions dels supòsits 2 a 7 NO són acumulables.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Efectes del silenci administratiu:
Si transcorregut el termini de sis mesos (a comptar des de la data de registre de la sol•licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, cal entendre que ha estat desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: