Bonificació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa de l’activitat dels ciutadans i les empreses en ser sotmesos prèviament a la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels informes previs i controls reglam

Aquest tràmit permet demanar la bonificació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses en ser sotmesos prèviament a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels informes previs i controls reglamentaris. 1.- Bonificació del 95% a les cooperatives i societats anònimes laborals i societats limitades laborals, sense tenir en compte els mínims establerts en l’article 6è. 2.- Bonificació del 90% per les entitats o associacions sense afany de lucre , sempre i quan siguin els titulars de l’activitat. 3.- Bonificació del 75% pels canvis de titularitat de l’activitat per jubilació entre cònjuges i entre ascendents i descendents, sense tenir en compte els mínims establerts en l’article 6è. 4.- Bonificació del 75% pels canvis de titularitat de persona física a una societat civil privada o a l’inrevés, i sempre i quan la persona física sigui un dels socis de dita societat, sense tenir en compte els mínims establerts en l’apartat c de l’article 6è. 5.- Bonificació del 50% de les quotes a liquidar els trasllats d’establiments o locals des de zones en què no correspon llur instal·lació, encara que hi estigui permesa, a aquelles altres zones considerades per l’Administració municipal com a pròpiament adequades, sempre que s’hi desenvolupi la mateixa activitat en el nou local. Serà requisit per acollir-se a aquesta bonificació tenir la llicència o permís municipal o la llicència d’obertura, o haver efectuat la comunicació prèvia. 6.- Bonificació del 30% per les activitats industrials o assimilades que justifiquin documentalment la utilització d’energies renovables en llur procés productiu. 7.- Bonificació del 100% de la taxa les sol•licituds de canvi de titularitat de les autoritzacions d’activitats dels aparcaments privats, sempre i quan el promotor de la llicència d’activitats hagi obtingut la posada en marxa favorable i la sol•licitud es formalitzi davant de l’Ajuntament dintre de l’any següent a la posada en marxa. 8.- Bonificació del 10% de la taxa a liquidar, aquelles empreses de nova implantació de l’activitat a la vila, que operin en un sector d’alt valor afegit fent activitats d’investigació i/o desenvolupament dels següents àmbits: Tecnologies de la informàtica i la comunicació, ciències de la vida i la salut, sostenibilitat i medi ambient, serveis a l’aeronàutica Per aplicar aquesta bonificació caldrà informe previ favorable de la Regidoria d’Empresa sobre la inclusió del projecte en els sectors d’alt valor afegit més amunt relacionats. 9.- Bonificació per afavorir la implantació a Molins de Rei de noves activitats, segons els treball creats per l’activitat. – D’1 a 5 llocs de treball, bonificació del 30 % – De 6 a 10 llocs de treball, bonificació del 40 % – D’11 a 30 llocs de treball, bonificació del 50 % – De 31 a 50 llocs de treball, bonificació del 60 % – De 51 a 100 llocs de treball, bonificació del 70 % – Més de 100 llocs de treball, bonificació del 80 % Els llocs de treball que es creïn han de ser mitjançant contracte de caràcter indefinit. En cas que la cobertura d’aquests llocs de treball es faci a través d’usuaris del Servei d’Orientació Laboral de l’Ajuntament de Molins de Rei aquests percentatges s’incrementaran un 10% addicional. Per poder gaudir d’aquesta bonificació addicional caldrà informe tècnic favorable del Servei d’Orientació Laboral de l’Ajuntament. 10.- Bonificació del 10% de la taxa per afavorir la implantació a Molins de Rei de noves activitats per a totes aquelles activitats de nova instal·lació durant el 2014. 11.- Bonificació del 10% de la taxa per afavorir la ocupació de persones en situació d’atur i dels joves, aquelles empreses de nova creació de l’activitat a la vila, que el promotor acrediti que abans de l’activitat econòmica portava un any o més en situació d’atur, o que tingui 30 anys o menys.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
Rendes

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Mentre no hagi prescrit el dret a demanar-la

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit: -

Documentació que cal aportar: -

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
La sol·licitud de bonificació s’ha de resoldre en el termini de sis mesos comptats des de la seva presentació.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-5, Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses en ser sotmesos prèviament a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels informes previs i controls reglamentaris.

Efectes del silenci administratiu:
Si transcorregut el termini de sis mesos (a comptar des de la data de registre de la sol•licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, cal entendre que ha estat desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: