Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)

Aquest tràmit permet sol·licitar la destrucció del vehicle en un Centre Autoritzat de Tractament i la baixa definitiva en el registre de vehicles de la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona, dels vehicles estacionats al terme municipal de Molins de Rei.

Informació general

Ambit temàtic:
Via pública i mobilitat

Ambit organitzatiu:
Governació

Preu:
En els cassos de vehicles que volen ser donats de baixa i han estat retirats amb grua de la via pública o immobilitzats, hauran de pagar les corresponents taxes, segons el que marca l'Ordenança fiscal C-6, Taxa per la immobilització o retirada de vehicles

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
El/La titular del vehicle i en el cas que hi hagi cotitular hauran de sol·licitar la baixa definitiva els dos, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. No es pot tramitar la baixa de vehicles a nom d'empresa o que el seu titular sigui difunt.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
A partir del dia 20 de cada trimestre, no es garantitza que es pugui tramitar la baixa abans que finalitzi el mes, a efectes de poder reclamar la part proporcional de l'impost de circulació.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les dependencies de la Guàrdia Urbana (Rubio i Ors, 8) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 8 a 14h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1.Original i fotocopia del DNI, NIE o passaport de la persona interessada o bé aautorització de la persona que la representi (amb DNI del titular i del representant).

2.Original del permís de circulació.

3.Original de la targeta d'inspecció tècnica.

4.Darrer rebut de l'impost de circulació

5.No pot constar cap precinte sobre el vehicle, perque sino no es pot tramitar la baixa.

6. Claus del vehicle

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud i documentació requerida. 2. En el moment de la presentació haureu de signar el Certificat de destrucció del vehicle al final de la seva vida ùtil. 3. Es dona avis a la grua municipal, perque retiri el vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament (CAT). 4. El CAT destruirà el vehicle i el donarà de baixa a trànsit. 5. Se us enviarà per correu ordinari el corresponent certificat de destrucció del vehicle.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Orden INT/249/2004, de 5 de febrero, por la que se regula la baja definitiva de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.

Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.

RD 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-6, Taxa per la immobilització o retirada de vehicles de la via pública

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les dependencies de la Guàrdia Urbana (Rubio i Ors, 8) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 8 a 14h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: