Baixa de llicència de venda no sedentària

Procediment administratiu mitjançant el qual es tramita la renúncia expressa i voluntària del titular de la llicència de venda no sedentària d’un lloc de venda als Encants. Tanmateix, l’Ajuntament entendrà que es produeix la baixa de la llicència quan el titular no presenti la sol·licitud de renovació.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Caldrà ser titular d’una llicència de venda no sedentària en els Encants de Molins de Rei.

Període de l'any en què es pot demanar:
El tràmit es pot iniciar en qualsevol moment.

Termini de sol·licitud:
Tres mesos

Requisits a complir:
Cal tenir una llicència de veda no sedentària.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h A l'Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Pl.Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
En tots els casos: Document 1 En cas de persona física: Document 2 En cas de persona jurídica: Document 3 En cas d’actuar en representació: Documents 4 i 5

1. Instàcia genèrica

2. DNI o NIE

3. CIF

4. Document d’identitat de la persona representant (DNI, NIE o passaport)

5. Documentació acreditativa de la representació

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registre petició de baixa. 2.La Direcció de Mercats emet informe. 3.Informe jurídic 4.El Departament de Fira, Comerç, Consum i Turisme emet, en base a l'informe de la Direcció de Mercats i vist l'informe jurídic, proposta de Decret d'Alcaldia. 5.Dictar decret d’Alcaldia. 6.Efectuar la baixa al padró fiscal del mes següent. 7.Notificar el trasllat de la resolució a la persona interessada. 8.Fi del procediment

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999)

Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre (DOGC núm. 1748, de 21/05/1993).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992)

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, de 02/12/1988).

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal que regula la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial dels terrenys d’ús públic (C-8)

Reglament de la venda no sedentària del mercat ambulant (BOPB núm. 222, de 15/09/2007).

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h A l'Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Pl.Mercat, 5) De dilluns a divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: