Baixa al Padró Municipal d’Habitants

Aquest tràmit, que té caràcter extraordinari i urgent quan el sol·licita una persona interessada, permet la baixa al Padró Municipal d’Habitants en cas de defuncions i de canvis de residència cap a un altra municipi o cap a l’estranger. De forma ordinària, aquests moviments padronals els realitza d’ofici l’Ajuntament a partir de les comunicacions que rep de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). També permet sol·licitar la baixa al Padró Municipal d’Habitants de persones empadronades en un domicili quan realment ja no hi resideixen (baixa per inscripció indeguda).

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
OAC

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. En el cas de baixes per defuncions, qualsevol familiar de la persona difunta. En el cas de baixes de persones empadronades en un domicili en el qual ja no hi resideixen (baixa per inscripció indeguda), qualsevol de les persones empadronades i/o titulars de l’habitatge.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. La persona de la qual es sol·licita la baixa ha d'estar formalment empadronada al municipi en el moment de la sol·licitud.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Documentació que cal aportar:
El document a aportar en tots els casos és: document 1. Per cadascun dels supòsits específics, cal aportar la documentació complementària següent:
- Per defunció: document 2.
- Per canvi de residència a un altra municipi: document 3.
- Per canvi de residència a l’estranger de persones de nacionalitat no espanyola: document 4.
- Per canvi de residència a l’estranger de persones de nacionalitat espanyola: document 5.
- Per baixes per inscripció indeguda sol•licitades per persones titulars de l’habitatge però que no consten empadronades en aquest: document 6.

1. Document d'identitat original i vigent (DNI, o document d'identitat dels estats membres de la Unió Europea i Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers, o Targeta de Residència, o Passaport).

2. Certificat de defunció o bé diligència en el llibre de família.

3. Volant d’empadronament al municipi de destí.

4. Sol•licitud i/o document de compareixença a les oficines municipals.

5. Document d’inscripció en el registre específic de l’oficina consular d'Espanya al país de destí.

6. Document acreditatiu de la titularitat de l'habitatge original i vigent: escriptura de propietat de l'habitatge (compravenda, acceptació d'herència, sentència d'usdefruit, contracte privat de compravenda ... ; alternativament, es pot comprovar aquesta circumstància mitjançant les dades vigents en el Padró de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana).

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la documentació descrita a l’apartat corresponent. 2. Si la documentació és correcta es procedirà a la baixa al Padró Municipal d’Habitants en els terminis descrits a l’apartat corresponent. En cas de baixa per inscripció indeguda a petició de persona interessada, cal presentar sol•licitud per tal que l’Ajuntament iniciï el corresponent expedient.

Termini de resolució:
En el cas de sol•licitar la baixa per defunció, o per canvi de residència cap a un altra municipi o cap a l’estranger, el tràmit és de resolució immediata. En el cas de baixes per inscripció indeguda, el termini de resolució és de sis mesos.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Com a norma general, les baixes al Padró Municipal d’Habitants per defuncions i per canvis de residència cap a un altra municipi o cap a l’estranger, les realitza d’ofici l’Ajuntament a partir de les notificacions que de forma ordinària i mensual li comunica l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’Ajuntament, també d’ofici, pot realitzar la baixa al Padró Municipal d’Habitants quan es detecta que hi ha persones empadronades en un domicili i realment ja no hi resideixen (baixa per inscripció indeguda).

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial. Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial. Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Resolució de 21 de juliol de 1997, per la qual es disposa la publicació de la Resolució del 4 de juliol de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització del Padró municipal. Resolució de 9 d'abril de 1997, per la qual es disposa la publicació de la Resolució d’1 d’abril, de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró Municipal.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: