Autorització sanitària de funcionament per a piscines d’ús públic

Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització sanitària que es requereix legalment en els expedients de construcció i reforma de piscines d’ús públic, tant de titularitat pública com privada, que s’iniciïn al terme municipal. Segons la normativa aplicable, s’entén per piscina d’ús públic aquella la utilització de la qual està condicionada al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directa o indirecta, així com tota piscina que no sigui d’ús particular.

Informació general

Ambit temàtic:
Salut pública i Medi Ambient

Ambit organitzatiu:
Salut Pública

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits que estipula la normativa vigent en relació als espais, processos de treball i condicions higiènico-sanitàries de les piscines d'ús públic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Memòria descriptiva de l’activitat, inclosa la descripció de les dependències i els equipaments. La memòria ha d'incloure, com a mínim, la documentació següent: a) Descripció detallada de les instal·lacions on es faci constar expressament el sistema de tractament de l’aigua. b) Informe sobre la previsió d’aforament màxim. c) Descripció del servei de salvament i socorrisme d’acord amb l’aforament previst. d) Descripció de tots els punts i activitats generadors o possibles generadors de risc, i dels sistemes d’autocontrol que s’aplicaran per garantir la seguretat de les persones usuàries.e) Proposta de normes de règim intern i indicació dels mitjans que s’utilitzaran per posar-les en coneixement de les persones usuàries.

3. Protocol d'autocontrol específic de la piscina actualitzat on constarà: a) Tractamet de l'aigua de cada vas.b)Control de l'aigua.c)Mantenimetn d ela piscina. d)Neteja i desinfecció. e)Seguretat oi bones pràctiques. f)Pla de control de plagues. g)Gestió de proveïdors i serveis.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1- Presentar sol·licitud d'autorització acompanyada de la documentació especificada. 2- Es realitzarà inspecció 3- S'autoritzarà o no mitjançant decret d'alcaldia

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic i modificacions posteriors.

Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic i modificacions posteriors.

Decret 742/2013, de 27 de setembre pel qual s'estableixen els criteris tecnico sanitaris de les piscines

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: