Autorització d’espai de promoció comercial al Mercat Municipal, al Mercat de Venda no Sedentària o a la via pública

Procediment administratiu a través del qual es sol•licita la instal•lació d’estands per a empreses exteriors al Mercat, prèvia autorització municipal, per a la realització d’activitats de promoció comercial i distribució de productes a les instal•lacions del Mercat Municipal de Molins de Rei, al recinte del Mercat de Venda No Sedentària -Encants- o qualsevol altre espai de la via pública.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
L'establert en l'Ordenança Fiscal C-8 (quan es tracti del recinte del MVNS o via pública) o l'establert en la Ordença Fiscal C-12 (quan es tracti de les instal·lacions del Mercat Municipal), segons s'escaiguí.

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Qualsevol empresa o persona que estigui acreditada com a comercial a l’empresa que es promou / sol·licita el citat espai de promoció comercial a l'interior del Mercat Municipal, en el recinte del Mercat de Venda No Sedentària de Molins de Rei així com resta d'espais de la via pública.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any, amb un termini mínim de 15 dies hàbils d’antelació al primer dia sol•licitat.

Termini de sol·licitud:
15 dies hàbils d’antelació al primer dia sol·licitat

Requisits a complir:
Per tal de sol·licitar la col·locació de l’estand al Mercat Municipal caldrà estar acreditat com a comercial a l’empresa que es promou

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Pl.Mercat , 5) De dilluns a divendres de 8 a 15 hores. PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Documentació que cal aportar:
En tots els casos: Documents 1 a 3 En cas de persona física: Document 4 En cas de persona jurídica: Document 5 En cas d’actuar en representació: Documents 6 i 7

1. Instància genèrica

2. Document que acrediti que la persona sol•licitant representa comercialment a l’empresa promotora

3. Pòlissa de responsabilitat civil.

4. DNI o NIE

5. CIF

6. Document d’identitat de la persona representant (DNI, NIE o passaport)

7. Documentació acreditativa de la representació

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1.Registrar sol·licitut 2.Emetre informe tècnic. 3.Notificar escrit de comunicació sobre el sentit de l’informe tècnic. 4.Emetre i notificar declaració de la liquidació de la taxa. 5.Si es tracta d'una activitat a l'interior del Mercat Municipal, elaborar, signar i notificar nota informativa dirigida a l’Associació de Venedors del Mercat Municipal, comunicant la col•locació de l’estand.Si es tracta d'una activitat en el recinte del MVNS o a la via pública comunicar-ho a la Guàrdia Urbana 6.Fi del procediment

Termini de resolució:
15 dies

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003). Llei 4/1999, de 13 de gener de modificació parcial de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999).

Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Normativa local que afecta al tràmit:
Reglament del Mercat Municipal de Molins de Rei

Reglament del Mercat de Venda No Sedentària de Molins de Rei

Ordenança fiscal C-8 i C-12

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (Pl.Mercat , 5) De dilluns a divendres de 8 a 15 hores.
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)
  • PER INTERNET a www.molinsderei.cat

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: