Assabentat d’obres

Aquest tràmit permet la comunicació prèvia, per part dels ciutadans i ciutadanes, de l’inici de petites obres, per tal que l’Administració en tingui coneixement. Aquest tràmit s’aplica a les obres per a les que no sigui necessari un projecte tècnic, ja que no alteren estructura, ni l’aspecte exterior de la construcció, ni modifica les distribucions (no es fan enderrocament d’envans ni noves distribucions), ni afecten la seguretat de les construccions existents i no s’exigeix una llicència d’obres en l’aplicació de la normativa urbanística.

Informació general

Ambit temàtic:
Urbanisme, obres i habitatge

Ambit organitzatiu:
Edificació

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal B-4, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i l'Ordenança fiscal C-2, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. L’edifici, espai o element no ha de tenir cap mena de protecció, segons el que s’especifica en el Pla Especial de Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei.

2. L'actuació a realitzar ha de mantenir la distribució interior de l'habitatge, local, nau o similar sense la modificació d'envans o parets.

3. Amb l'actuació per l'adequació de l'espai, caldrà mantenir l'ús inicial (garatge / habitatge / local).

4. Els habitatges, locals, naus o similars no poden ser objecte de divisió o agrupació derivat de l'actuació a realitzar.

5. L'actuació a realitzar cal que sigui a nivell d'acabats i intal·lacions, sense afectació d'elements estructurals.

6. En cas que l'actuació englobi el safareig o estenedor, aquest no podrà integrar-se a la cuina o altre dependència.

7. En cas que l'actuació englobi el balcó o galeria, aquest no podrà integrar-se a una altre dependència.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Pressupost de l'obra.

3. Fotografies de la zona a realitzar les obres.

4. Liquidació de les taxes corresponents, si s’escau.

5. Documentació per obres que necessitin bastida a partir de planta baixa i dues plantes pis: a) Assumeix tècnic de la bastida.

6. Documentació per substitució de missatge publicitari: a) Justificant del compliment de la normativa lingüística, validat pel Servei Local de Català.

7. Documentació per ocupació de via pública: a) Liquidació de la taxa i/o fiança, si s’escau. La devolució de la fiança caldrà sol·licitar-la mitjançant instància normalitzada.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància normalitzada i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent. 2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes corresponents, si s'escau. 3. Amb aquest document es poden iniciar les obres transcorregut un mes des de la comunicació o quan prèviament s’hagi donat la conformitat per part dels serveis tècnics municipals i s’han de finalitzar en un termini de sis mesos a comptar des de la comunicació.

Termini de resolució:
El període màxim és d'un mes.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: