Alta en el registre municipal d’unions estables de parella

Aquest tràmit us permet fer la inscripció en el registre municipal d’unions estables de parella, que recull les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones siguin o no del mateix sexe.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
OAC

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Les persones interessades de forma conjunta majors d'edat o menors emancipades que estiguin empadronades al municipi i que no constin inscrites com integrants d'una unió civil no matrimonial en aquest o en un altre registre de característiques similars.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini d’aplicació:
No n'hi ha.

Necessita complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Ser major d'edat o menor emancipat (és a dir, major de setze anys que visqui independent dels seus pares).

2. No haver estat declarats incapacitats.

3. No ser parents per consanguinitat o adopció en línia, o per consanguinitat en tercer grau o col·lateral.

4. Com a mínim un dels membres de la parella haurà de tenir veïnatge civil a Catalunya i hauran d'estar empadronats al municipi del registre on es volen inscriure.

Passos i resposta

Es sol·licita el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2 i 3. En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
- Menors d'edat d'entre 16 i 18 anys: Document 4.
- Persones estrangeres: Document 5 o 6 o 7.
- Persones interessades que tinguin una escriptura notarial de convivència o de viure en parella: Document 8.

1.Fotocòpia del document d'identitat dels dos sol·licitants (DNI, NIE, passaport, etc.).

2. Declaració jurada signada per la parella on consta que no tenen entre ells una relació de parentesc per consanguinitat o adopció en línia directa o col·lateral en segon grau; no tenen cap vincle matrimonial anterior no dissolt i no estan inscrits en cap altre registre municipal de característiques semblants.

3. Certificat o fe d'estat del Registre Civil on consta l'estat civil dels dos membres de la parella.

4. Acreditació de l'emancipació.

5. Document del consolat que n'acrediti l'estat civil, traduït al castellà.

6. Certificat de l'estat civil expedit al seu país, legalitzat amb la postil·la de l'Haia i traduït al castellà per un intèrpret jurat.

7. Certificat d'estat civil plurilingüe.

8. Fotocòpia de l'escriptura notarial de convivència.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Responsable d’actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Les parelles que hagin formalitzat la seva convivència en escriptura pública davant Notari, existiran amb independència de la seva inscripció en el Registre Municipal. El termini de validesa de la inscripció serà efectiu mentre no es demani anul·lació o baixa al registre municipal d’unions civils. A Catalunya la llei no exigeix que les unions estables de parella s’hagin d’inscriure en cap registre.

Normativa general que afecta els tràmits:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Com. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Normativa local que afecta els tràmits: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Es sol·licita el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • Correu electrònic:
  • Pàgina web: