Alta en el cens municipal d’animals de companyia

Aquest tràmit permet inscriure al cens els animals de companyia que resideixen al municipi, el qual és una obligació dels seus propietaris. El registre censal de l’animal s’ha de completar mitjançant una placa identificativa, on ha de constar el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor de l’animal.

Informació general

Ambit temàtic:
Animals de companyia

Ambit organitzatiu:
OAC

Preu:
El que s'estableix a l'Ordenança fiscal C-4, Taxa per expedició de documents administratius

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
La inscripció al cens dels animals de companyia que resideixen al municipi, es realitzarà dins el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, d'adquisició, o de canvi de residència de l'animal. En els casos de les races considerades potencialment perilloses als 15 dies posteriors a la data de la llicència administrativa.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Ser major d'edat. Si és menor de 18 anys, un dels progenitors -mare/pare- o tutor.

2. Haver identificat l'animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la següent documentació:
- en tot els casos: Documents 1 i 2.
- per a la inscripció al cens dels animals de companyia, cal aportar la següent documentació complementària: Si la persona propietària és menor de 16 anys: Documents 3 i 4. Si la persona propietària té dret a exempció en el pagament de la taxa: Document 5.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia on constin les dades següents: Espècie i raça. Sexe. Data de naixement. Sistema utilitzat d'identificació (xip, tatuatge o ressenya completa). Codi d'identificació o ressenya completa, en cas d'utilitzar-se aquest sistema. Domicili habitual de l'animal.

3. Fotocòpia del DNI del pare, la mare o la tutoria del menor.

4. Consentiment escrit del pare, la mare o la tutoria del menor, autoritzant la inscripció al cens de l'animal.

5. Documentació acreditativa del dret a exempció en el pagament de la taxa (per exemple, per a persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall, la fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual).

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Segons la normativa, els propietaris d'animals de companyia han de proveir els seus animals amb algun dels sistemes d'identificació establerts dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal. La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció de l'animal i consisteix en una marca que identifica l'animal i que haurà de figurar en qualsevol documentació que faci referència a l'animal. El marcatge dels animals de companyia es realitzarà obligatòriament per implantació d'un xip que s'adapti al que estableix la normativa.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.

Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d'animals de companyia.

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-4, Taxa per expedició de documents administratius

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca:
Cens d'animals
- Gats
- Gossos perillossos
- Fures

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: